Kent & Seyyah: Evliya Çelebi'nin Gözüyle İzmir ve Çevresi - 3.Cilt - page 99

Evliya Çelebi’nin Günümüz İzmir İl Snrlar İçinde Kulandğ Güzergâh ve Seyahatnâme’de Buna Dair Sorunlar
89
Aşağşakran köylülerinin eski Kervan Yolu üzerinde bir han olduğunu söyledikleri
yapdan günümüzde yalnzca küçük bir kemer ksm görülebilmektedir. Bahçe sahibi
tarafndan etraf çevrilmiştir.
diği ipucu
“ma‘mûr [u] âbâdân kurâlar”
meselesi de Kervan
Yolu’nu işaret etmektedir. Zira bu bölgedeki büyük ve tarihî
köylerin birçoğu bu Kervan Yolu’nun ya üzerinde ya da yak-
nndadr.
Bu yolla ilgili ayrntl bilgiler şu şekildedir:
Bergama’dan çktktan sonra bir miktar güneybat istika-
metinde, Yalnzev’in doğusundan geçerek ova içinde ilerle-
yen yol, 7-8 km sonra bir vadiye girer. Vadinin ilerisinde bat
yakasn Çakrl, doğu yakasn Kaddağ (Yöre halk arasnda
Yapldağ olarak da bilinmektedir.)’n oluşturduğu dar
boğaz geçer. Bu noktada hâlen bir kemerli taş köprü ve yer
yer döşeme yol ksmlar bulunmaktadr. Boğazdan çkan yol,
vadiden ilerleyerek 1 km kadar güneyde önce Karahdrl’y
sonra Cevapl köylerini 1,5 km kadar batda brakarak
güneye doğru gider. Köylüler arasnda Kirezlimezer ve
Mamukluguyu olarak adlandrlan mevkilerden geçerek
Çalbahçe’nin 1.5 km kadar doğusundan Bozyerler’e doğru iler. Yolun bu ksmlarna ait baz döşeme ksmlar hâlen görülebilmektedir.
Yol, Bozyerler’in 2 km batsndan geçerek güneye doğru yol alr. Örlemiş Köyünün 1 km kadar batsnda bulunan tarihî mezarlğn yann-
da, bat yönünden gelen yol ve doğu, yani Yund Dağ (Manisa taraf) yönünden gelen ve o dönemde önemli olduğu anlaşlan yol ile birle-
şir.
Tarihî mezarlğ
15
sağna alarak ilerleyen yol, günümüzde ören yeri olan Şakran
16
ile Aşağşakran arasndaki vadiye doğru yol alr.
Aşağşakran ve (Ören) Şakran arasnda köyün yaşllarnn
İpek Yolu
diye adlandrdklar eski bir yol vardr. Köyün yaşllar büyüklerinden
öğrendikleri kadaryla bu yolun 100 yl öncesine kadar kullanldğn söylemektedirler. Bu yolun boyunda, şimdi bir bahçe içinde kalmş
olan ve köylülerin
Çakr Han
dedikleri bir yap mevcuttur. Ancak yapy toprak basmş olup yalnzca kemer ksmndan bir parça görüle-
bilmektedir.
17
15
Köylüler bu mezarlkta yatanlarn, biri Manisa diğeri Menemen tarafndan gelen iki ordunun savaşnda ölenler olduğunu söylemektedirler. Büyük bir mezarlk
olup artk ormanla kapldr.
16
Aşağşakran köyünün 1.5 km kuzeyinde bulunuyordu. Günümüze mezarlğ ve birkaç kuyu dşnda hiçbir şey kalmamştr. Köy, 1950 ylnda deniz kenarna
taşnarak Yenişakran adn almştr.
17
Köylüler Şakran adnn da bu yapyla ilgili olduğunu Çakrn Han ifadesinden geliştiğini (Şakran < Çakrn Han) beyan etmişlerdir.
1...,89,90,91,92,93,94,95,96,97,98 100,101,102,103,104,105,106,107,108,109,...268
Powered by FlippingBook