Kent & Seyyah: Evliya Çelebi'nin Gözüyle İzmir ve Çevresi - 3.Cilt - page 97

Evliya Çelebi’nin Günümüz İzmir İl Snrlar İçinde Kulandğ Güzergâh ve Seyahatnâme’de Buna Dair Sorunlar
87
Gocadere, Kervan Yolu üzerinde bu bölgenin en büyük doğal engelidir. Bu eskiden de böyle olmal ki buraya büyük bir köprü ya-
plma ihtiyac duyulmuştur. Horasan harcyla yaplmş, iki kemerli, üç ayakl uzun taş köprü, hâlen kullanlmakta olan köprünün 300 m
yukarsnda bulunmaktadr. Köprüye girerken ve köprüden çkarken kullanlan Kervan Yolu’nun bu ksmlar, kayann yüzünde oldukça
sarp ve tehlikeli görünmektedir.
Dereyi geçen yol Kumavlular mevkisinden başlayarak günümüzde kullanlan ka-
rayoluyla çok az sapmalar dşnda ayn hattan geçmektedir. Kervan Yolu’nun bugün-
kü yolun altnda kalmayan baz ksmlar hâlen görülebilmektedir.
Seklik
12
üzerinden İsmailli’ye kadar bugünkü yol çizgisinde ilerleyen Kervan Yolu,
İsmailli’nin hemen batsndan Hacgölü’ne, sonrasnda Balaban Köyünün içinden,
Avunduk’un doğusundan, Maruflar’a ulaşr. Ardndan Gaylan ve Armağanlar’n 2
km kadar doğusundan geçerek, Garanfillibayr üzerinden Bakrçay’a ulaşmaktadr.
Alanda yaptğmz araştrmalardan öğrendiğimiz kadaryla bu bölgede eskiden bir
köprü bulunmadğndan insanlar çay kayklarla geçmektedir. Çelebi de söz konusu
çaydan geçerken kayklarla ya da atlar yüzdürerek geçmiş olmaldr. Bakrçay’ bu
noktada geçen yol Karglsokak’tan Bergama’ya ulaşmaktadr. Seyyahmz
“… cânib-i
garba sarp dağlar ve beller ve yollar aşup sekiz sâ‘atde renc [u] anâ ve şiddet-i hâr çekerek
[Bergama’ya ulaştk]
13
diyerek bu yolculuğun 8 saat süren eziyetli bir yolculuk oldu-
ğunu ifade etmektedir.
12
Seklik köyünün ad “sek” sözcüğünden gelmekte olup
sek+lik
“sekin olduğu yer” anlamna gelmektedir. Sek bu köyde çkan sar renkli suyun (köylüler “sarsu”
diyorlar) braktğ tortunun addr. Suyun sürekli olarak aktğ yerde oluşan bu tortu, kurutulup toz haline getirildikten sonra ilaç olarak kullanlmaktadr.
Eskiden koyunlarn, kuyruklarnn sürtünmeye bağl olarak, bacaklarnda meydana gelen yaralar, bunun dşnda kurtlu yaralar ve açk yaralar sek ile tedavi
edilirmiş. “Sek” tortusunu oluşturan sarsuyun da faydalar vardr: Hayvanlarn bir tür ot yemesine bağl olarak meydana gelen “dalak tutmas” hastalğ bu
suyu içen hayvanlarda olmazmş. Eskiden çevre köylerden ve yaylalardan bu köye “sar su” almak için gelirler bu sular kendi hayvanlarna içirirlermiş.
Köylülerin söylediğine göre sarsu sayesinde “dalak tutmas” hastalğ bu köyde hiç görülmezmiş. “Sek”in kullanldğ bir diğer yer ise tekstil sektörüdür.
Sarsuyun aktğ yerde oluşan kara toprak boyaclkta kullanlr, bundan kara boya elde edilirmiş.
13
Evliyâ Çelebi Seyahatnâmesi. IX. Kitap.
Haz. Yücel Dağl; vd. İstanbul: Yap Kredi Yaynlar, 2005, s. 45.
Armağanlar, Gaylan Köyünün 2 km kadar doğusunda Bozalan Dağ üzerinden geçerek
Maruflar Köyü istikametine giden Kervan Yolu’ndan bir kesit.
1...,87,88,89,90,91,92,93,94,95,96 98,99,100,101,102,103,104,105,106,107,...268
Powered by FlippingBook