Kent & Seyyah: Evliya Çelebi'nin Gözüyle İzmir ve Çevresi - 3.Cilt - page 95

Evliya Çelebi’nin Günümüz İzmir İl Snrlar İçinde Kulandğ Güzergâh ve Seyahatnâme’de Buna Dair Sorunlar
85
Çelebi’nin
Şehzâde Yaylas
’nn tarihî kaynaklardaki diğer ad olarak zikrettiği “
Sûsen Drâz yaylas”
adlandrmasna ilham kaynağ olan ve
Evliya Çelebi’nin övgülerine mazhar olan “sûsen” çiçeği yöre insan tarafndan “aygülü” olarak adlandrlmakta;
7
yine Çelebi’nin bu yay-
lada yetiştiğini ve Anadolu’da çok meşhur olduğunu söylediği
“lale”
ya da diğer adyla
“Manisa Soğan”
halk arasnda şimdilerde “Manisa
lalesi” olarak bilinmektedir.
8
Evliya Çelebi’nin
Şehzâde Yaylas
’ndan sonra istikameti
Karye-i
Karakoca
yönünedir. Yayladan
Karye-i Karakoca
’ya olan yolculuğunu şu
şekilde ifade etmektedir:
“El-hâsl bunda kâmil dörd sâ‘at zevk [u] safâ edüp yokuş aşağ sengistân sa‘b yollar ile 3 sâ‘atde nüzûl edüp bir boğaz ağzn-
da
,
Karye-i Karakoca”
(IX. Kitap: 38). Bu mesafe için 3 saatlik yolculuk ksa gibi görülebilir, fakat Evliya Çelebi’nin gittiği
Karye-i Karakoca
’nn
günümüzdeki Karakoca’ya göre 3. km daha kuzeydoğuda bulunduğu ve yayla yollarnn bu bölgede sarp ve kvrml olduğu dikkate aln-
dğnda üç saatlik yolculuk normal kabul edilmelidir.
9
Çelebi’nin
Karye-i Karakoca
’ya bugün yörede Tepekarakol olarak bilinen mevkiden inerek ulaştğn tahmin ediyoruz. Bu mevkiden aşağs Mani-
sa il snrlarna girmekte olup günümüzde Karakoca’nn da içinde bulunduğu geniş bölge halk arasnda Sultan Yaylas olarak bilinmektedir.
Bundan sonras için Çelebi,
“…Andan cânib-i şarka kâmil bir sâ‘at bâğlar ve bâğçeler içre ubûr ederek Ma‘nisa mahallelerinden Karaköy içinden
güzer edüp”
(IX. Kitap: 38) diyerek Karakoca’dan bir saat doğuya doğru gittiğini ve
Karaköy mahallesi
’nden şehre girdiğini dile getirmektedir.
Böylece Çelebi, Nif’ten Manisa’ya, Ulucakl ve Şehzâde Yaylas’nda verdikleri molalar saymazsak 6-6,5 saatte ulaşabilmiştir.
2. Manisa-Bergama Güzergâh:
10
Çelebi, Manisa’daki gezisini tamamladktan sonra Bergama’ya hareket etmek için buradaki dostlaryla vedalaşr ve önce
Horos Köy
(Bu-
günkü adyla Horozköy)’e gelir.
Horos Köy
hakknda ksa bir bilgi verdikten sonra Bergama’ya doğru hareket eder:
“…vedâlaşup bu şehirden
garb tarafna bâğlar ve bâğçeler içre gidüp ve nehr-i Gedüs'ü bu sahrâ içre atlarmz ile gücile ubûr edüp, Karye-i Horos”
(IX. Kitap: 45).
Alnt cümleden Çelebi’nin önce
Gedüs
(Günümüzde Gediz Nehri)’ü geçtiği, sonrasnda
Horos Köy
’e geldiği kaydedilmiştir. Oysa seyya-
hmz önce
Horos Köy
’e gelip sonrasnda nehri geçmiş olmaldr. Zira
Horos Köy
’ün konumunda hiçbir değişiklik olmakszn eskiden olduğu
7
Damlack köylülerinin verdiği bilgiye göre bu çiçeğin dş krmz, göbeği koyu sardr.
8
Damlack köylüleri bu çiçeğin dşnn kadife gibi tüylü, dş ksmnn hafiften griye çaldğn, içinin koyu krmz, göbeğininse mat sar olduğunu ifade
etmektedirler. Bu lalenin Damlack’tan başlayarak Manisa’ya kadar olan tüm Atala
ŋ
 Yaylas’nda (Sipil Dağ’nn üzerinde bulunan yaylalarn tümünün addr.
Sipil adlandrmas son zamanlarda ortaya çkmş suni bir adlandrmadr.) yetiştiğini söylemektedirler.
9
Evliya Çelebi’nin günümüzde İzmir-Manisa il snrnn İzmir snrlar içinde kalan bölgede çadr kurduğu anlaşlmaktadr. Mola sonras hemen yokuş aşağ
indiğine baklrsa, Manisa il snrna yakn bir noktada dinlendiği anlaşlmaktadr.
10
Güzergâhn bu bölümüyle ilgili olarak sahada derleme srasnda bilgilerinden yararlandğmz Horoz Köyünden Ziya Özemir (41), Davut Doğrular (86),
Osmancal Köyünden İsmail Yldz (78), Akçaköy’den Şakir Coşkun (80), Musa Coşkun (57), Halil İbrahim Coşkun (56); Koruköy’den Süleyman Akgün (65);
Seklik Köyünden Mustafa Doğan (71), Mehmet Balc (70); İsmailli Köyünden Mehmet Altok (42), Hüseyin Turgut (37), Maruflar Köyünden Abidin Ağrbaşl (64)
isimli köylülerimize çok teşekkür ederiz.
1...,85,86,87,88,89,90,91,92,93,94 96,97,98,99,100,101,102,103,104,105,...268
Powered by FlippingBook