Kent & Seyyah: Evliya Çelebi'nin Gözüyle İzmir ve Çevresi - 3.Cilt - page 93

Evliya Çelebi’nin Günümüz İzmir İl Snrlar İçinde Kulandğ Güzergâh ve Seyahatnâme’de Buna Dair Sorunlar
83
Turgutlu’dan çkan ikinci yol halk arasnda daha çok “Nif Yolu” diye bilinen yoldur. Bu yol Turgutlu’dan çktktan sonra dağlarn ete-
ğinde bulunan Irlamaz, Çepnibektaş, Sarçal, Gökçeyurt, Yeşilyurt, Sinanclar, Sarlar köylerinin 500 m-1 km kadar altndan ve Bağyurdu,
Yiğitler, Ören, Armutlu’nun içinden Nif’e ulaşmaktadr.
Bu yol da gayet eski bir yoldur. Günümüzde Bağyurdu’nda bulunan Eski Hamam ve Ykk Hamam, eski devirlerde Bağyurdu’nun Tur-
gutlu-Nif arasnda önemli bir konaklama merkezi olduğunu gösterir nitelikte olup bu bölgede Yiğitler Köyünün 1 km güney (dağ taraf)
tarafnda bulunan kemerli taş köprü; Armutlu Köyünde bulunan dört kemerli taş köprü; Sinanclar Köyünde bulunan ve Kemalpaşa-
Turgutlu yolunun kuzeyinde (ovada, bugünkü yolun altnda), artk toprak içinde bulunan kemerli taş köprü, yolun eskiden buralardan
geçtiğini gösterir belgelerdir.
5
Yol hem dağ eteğindeki köylerin ulaşmn sağlamas hem de Turgutlu’ya ulaşan bir yol olmas sebebiyle eskiden olduğu gibi şimdi de
işlek bir yol olarak zamann şartlarna göre değişip gelişerek günümüze kadar ulaşmştr.
6
Evliya Çelebi’nin bu yollardan hangisiyle geldiğini kesin bir dille söylemek zordur. Zira Çelebi, bu yolculukla ilgili ne bir köy adndan
ne de bir dağ adndan söz etmekte; yalnzca
“Bu şehirden cânib-i garba ma‘mûr belîdeler temâşâ ederek vasî sahrâ-y mahsûldâr içre 4 sâ‘atde, Ev-
sâf- kal‘a-i münîf ya‘nî şehr-i Nif” (IX. Kitap: 37)
demektedir ki, bu ifade de çok açklayc değildir.
“vasî sahrâ-y mahsûldâr içre”
ifadesi
ilk ola-
rak Ulu Yolu akla getirse de “
ma‘mûr belîdeler temâşâ ederek”
sözü ikinci yolu yani Nif Yolu’nu işaret etmektedir. Zira Ulu Yol’dan giden
yolcu mahsuldar ovay görebilir, fakat dağlarn eteğine kurulmuş köylere uzak kaldğ için köyleri, beldeleri seyretmesi pek mümkün de-
ğildir. Diğer Nif Yolu ise Dağlarn eteğinden, ovann kenarndan geçmektedir. Burada bir tahmin yapmak gerekirse biz tahminimizi Nif
Yolu’ndan yana kullanmak istiyoruz. Çünkü Nif Yolu’ndan gidildiğinde
Turgutlu-Nif
aras 30 km’dir. Ulu Yol’dan gidildiğinde ise 35
km’dir. Her iki yol da atla 4 saatlik bir yolculukla alnabilecek mesafe olmakla birlikte 5 km’lik bir fark günümüz şartlarnda önemli bir yol
olmasa da, at üzerinde yolculuk yapan insanlar için önemli olmaldr.
kuzeyinde günümüzde artk kullanlmayan ve bağ içinde bulunan ve halihazrda 4 kemeri ayakta, bir kemeri çökmüş 70 m uzunluğundaki devasa taş köprü,
vaktiyle Nif’in buradan aktğn anlatmaktadr. Bu köprü dikkate alnarak düşünüldüğünde Ulu Yol’un çok daha eski zamanlarda, günümüzde kullanlan
Ankara-İzmir karayolunun güneyinden gelerek sözünü ettiğimiz taş köprüden Nif’i geçerek halihazrda kullanlan karayolu’nun altndan İzmir’e ulaşyor
olmaldr. Sözü edilen Taş Köprünün mimari özellikleriyle ilgili olarak bk. Ersel Çağrtütüncügil.
Kemalpaşa ve Çevresi’ndeki Türk-İslam Eserleri-II
(Hamamlar-Çeşmeler-Köprüler ve Baz Mezartaşlar).”
Kemalpaşa Kültür ve Çevre Sempozyumu Bidirileri
. İzmir, 1999, s. 201.
5
Mimari özellikleri bakmndan XV-XVI. yüzyllara tarihlenen bu yaplar hakknda ayrntl bilgi için bk. Ersel Çağrtütüncügil. “Kemalpaşa ve Çevresi’ndeki Türk-
İslam Eserleri-II (Hamamlar-Çeşmeler-Köprüler ve Baz Mezartaşlar).”,
Kemalpaşa Kültür ve Çevre Sempozyumu Bidirileri
. İzmir, 1999, ss. 193-211.
6
Günümüzde Bağyurdu’nda bulunan Eski Hamam ve Ykk Hamam, eski devirlerde Bağyurdu’nun Turgutlu-Nif arasnda önemli bir konaklama merkezi
olduğunu gösterir niteliktedir. Yine bu bölgede Yiğitler Köyünün 1 km güney (dağ taraf) tarafnda bulunan kemerli taş köprü, Armutlu Köyünde bulunan dört
kemerli taş köprü ve yine Sinanclar Köy’ünde günümüzde kullanlan Kemalpaşa-Turgutlu yolunun kuzey tarafnda (ovada) bulunan kemerli taş köprüler bu
yollar hakknda ip ucu verir niteliktedir.
1...,83,84,85,86,87,88,89,90,91,92 94,95,96,97,98,99,100,101,102,103,...268
Powered by FlippingBook