Kent & Seyyah: Evliya Çelebi'nin Gözüyle İzmir ve Çevresi - 3.Cilt - page 9

VII
ÖNSÖZ
vliya Çelebi’nin muazzam eseri “Seyahatnâme” önemli bir tarihî kaynak olmasnn yannda, Türk kültürünün somut ve somut olma-
yan kültürel miras hakknda bilgi veren en değerli kaynaklardan biridir. Evliya Çelebi, “Seyahatnâmesi”nde pek çok kültür merkezi-
ne yer vermiştir. Bunlardan biri de İzmir ili ve çevresidir. Evliya Çelebi, İzmir ziyareti srasnda; mekânlar, tarihi, coğrafî özellikler,
iklim ve bitki örtüsünden bahsetmenin yannda, gezdiği yerlerde yaşayan insanlarn gelenek ve göreneklerinden giysilerine; yaşadklar iç
mekanlarn özelliklerinden yemeklerine kadar somut ve somut olmayan kültürel miras hakknda bilgi vermiştir.
Seyahatnâme’nin, somut ve somut olmayan kültürel miras içeren yaps, farkl alanlardan uzmanlar tarafndan, disiplinleraras bir ekip ça-
lşmasyla incelemeyi gerektirmiştir. Bu bakş açsyla yürütülen “Kent ve Seyyah: Evliya Çelebi’nin Gözüyle İzmir ve Çevresi” adl proje, Ev-
liya Çelebi’nin dünyasna İzmir penceresinden bakmak ve Seyahatnâme’nin İzmir ksmnda yer alan unsurlar disiplinleraras bir yaklaşmla
incelemek amacyla bir araya gelmiş; Halk Bilimi, Tarih, Coğrafya, Dil Bilimi, Sanat Tarihi ve İletişim alanlarndan araştrmaclarn ortak ça-
lşmasdr.
Bir üniversitede farkl alanlarda elde edilen deneyim ve bilgi birikiminin paylaşlmas son derece önemlidir. Bu anlayşla
gerçekleştirdiğimiz “Kent ve Seyyah: Evliya Çelebi’nin Gözüyle İzmir ve Çevresi Projesi”nin öncelikli amac, Evliya Çelebi’nin eseri ve onun
anlattğ “Şehri İzmir”i yeni bir bakş açsyla tantmaktr. Projenin bir diğer amac ise, İzmir ve çevresinin Seyahatnâme’de yer alan doğal
kültür varlklar ve kent imgelerinin tespit edilmesi ve bunlarn kentin markalaşmasn desteklemek için kullanlmasn sağlamaktr.
Projede; Evliya Çelebi Seyahatnâmesi’nin orijinal metinlerine ulaşlmş, Seyahatnâme’nin İzmir ksm, “Pertev Paşa Nüshas” diğer
nüshalarla karşlaştrlarak okunmuş, günümüz okuyucusunun metni rahatlkla anlayabilmesi için açklamalarla Osmanl Türkçesinden
Türkiye Türkçesine de aktarlmştr. Konuyla ilgili kaynak tarama çalşmasnn ardndan, Seyahatnâme metni incelenmiş ve Evliya Çelebi’nin
İzmir güzergâhnda bulunan şehir merkezi ve 11 ilçede alan araştrmas yaplmştr. Alan araştrmasnda elde edilen sözlü ve görsel kültür
unsurlar elektronik ortama aktarlarak bir arşiv oluşturulmuştur. Alan araştrmasnda; belediyeler, sivil toplum kuruluşlar ve çeşitli turizm
şirketleriyle temasa geçilerek, Evliya Çelebi Seyahatnâmesi’nden hareketle, İzmir’in kültürel değerlerinin markalaşmas ve kentin çeşitli
değerleriyle turistik cazibe haline getirilmesi için önerilerde bulunulmuştur.
Evliya Çelebi’nin Seyahatnâme’de anlattğ İzmir ve çevresiyle ilgili ksmla ilgili olarak üç ciltlik bir çalşma hazrlanmş; çalşmann I. cil-
dinde; transkripsiyonlu, Türkiye Türkçesine aktarlmş ve orijinal metne yer verilerek okuyucunun hem Evliya Çelebi üslubunun tadna var-
mas hem de metni kolayca anlamas sağlanmaya çalşlmştr.
E
1,2,3,4,5,6,7,8 10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,...268
Powered by FlippingBook