Kent & Seyyah: Evliya Çelebi'nin Gözüyle İzmir ve Çevresi - 3.Cilt - page 72

62
Kent ve Seyyah: Evliya Çelebi’nin Gözüyle İzmir ve Çevresi-III
merden yaplmş bir insan kafasndan bahsetmektedir. Evliya Çelebi bu kafann Kaydefa Melikesine ait solduğunu söylese de bunun pagan
Yunanllarn savaş tanrs Apollon olabileceğini ifade edenler de vardr.
16
Daha Evliya Çelebi’nin devrinde kalenin işlevini yitirdiğini söyle-
yebiliriz.
İşlevini son zamanlara kadr muhafaza etmiş kalelerden birisi de İzmir
Limann koruyan Denizkalesi’dir. Deniz kysnda
düz bir zemin üzerinde
dörtgen şeklindeki bu kaleyi II. Mehmed inşa ettirmiştir. Evliya Çelebi’nin
ölçümüne göre çevresi 1280 admdr. Sadece kara ksmnda hendek olup di-
ğer üç taraf denizle çevrilidir. Evliya Çelebi’den yaklaşk 30 yl sonra İzmir’e
gelen Tournefort bu hendeğin üzerinde yürünebilen bir bataklk olduğunu
belirtmektedir.
17
Fotograf 3. Denizden İzmir liman ve şehrinin görünüşü. 17. yüzyla ait bir gravür. (kaynak: The Hebrew University of Jerusalem&The Jewish
National&University Library)
16
Gezgin Riedesel, Apollon olduğunu ileri sürdüğü bu insan kafas tasvirine Türklerin nişan alarak ateş ettikleri için iyi durumda olmadğn belirtmektedir. Pnar.
Age.
s. 104. Ayrca Rihard Poocke bu tasvirin “Amazon Symirna’ya ait olduğunu iddia etmektedir. Pnar.
Age
. s. 44. Günümüzde bu eser yerinde yoktur. Ancak
2011 yl içerisinde 9 Eylül Üniversitesinin Kale’de yaptğ kazlarda söz konusu insan kafas sureti olmas muhtemel olan bir mermer kafa bulundu.
. asp?textID=9288 (9.2.2012)
17
Tournefort.
age.
s. 251.
Fotograf 2. Kaydefa Melike'nin sureti
(kaynak:http://www.izmir.bel.tr/Details.asp?textID=9288 9.2.2012)
1...,62,63,64,65,66,67,68,69,70,71 73,74,75,76,77,78,79,80,81,82,...268
Powered by FlippingBook