Kent & Seyyah: Evliya Çelebi'nin Gözüyle İzmir ve Çevresi - 3.Cilt - page 50

40
Kent ve Seyyah: Evliya Çelebi’nin Gözüyle İzmir ve Çevresi-III
Kale İçindeki Mahzenlerden Bir Görünüm
Şehrin Türkler Tarafndan Fethi
Selçuklu Sultan Alâeddin döneminde [? III. Alâeddin Keykubad (1298-1302)] Anadolu’nun “tavâif - i mülûk”a döndüğünü kaydeden
Evliya Çelebi, İzmir’i Sultan Alâeddin’in vezirlerinden Sğla oğlu Ali Bey’in Kaydefâ neslinden “İzmirne” adnda bir “krale”nin elin-
den aldğn yazmaktadr. Ancak şehrin Çaka Bey, Sasa Bey veya Aydnoğlu Beyliği tarafndan alnş ve Türk geçmişi hakknda herhangi
bir bilgiye değinmemektedir. Seyahatnâme ’de bu konuda şu satrlar yer almaktadr:
Zaman mürûrundan sonra Sultân Alâeddin-i Selçukiyân asrnda taraf- Rûm- merzibûm tavâyif-i mülûke dönüp Alâeddîn vüzerâlarndan Sğl a
oğlu Alî Beğ namnda bir namdâr- kâmkâr vezîr-i yarar bu İzmir’i yine Kaydef â neslinden İzmi rne nâm bir kralenin elinden halkn kra kra feth
edüp kabza-i teshîre alup me mâlik-i İslâmiyyeye zamm etti.
Emir Timur’un İzmir’e Gelişi
Şehrin Selçuklular döneminde fethinin hemen ardndan Emir Timur tarafndan alnşna geçen seyyah, bu konuda öncelikle kaynak be-
lirtmeden sadece Farsça bir şiir aktarmaktadr.
22
Timur Hân İzmir’i harâb etdiğine târîhdir:
İzmî r harâb-geşt ez Mî r
Timur - müeyyed- i cihângî r,
V’ ân kal ‘ a k i hî c şâh ne fgend,
Ber kengere - eş kemend- i t eshî r,
Der -ceng- i nühüf t sâl kayser,
Binşând berân ibâr - ne f î r
“Han” unvann verdiği Timur’un İzmir’e gelişi ve faaliyetleriyle ilgili
başkaca bir bilgiye değinmeyen seyyahmzn kaynağn belirtmediği şiir
Şerefeddin Ali Yezdî’nin Zafernâme adl eserinde yer almaktadr. Ancak,
Evliya’nn alntsnda, ksaltlan şiirin, yazm hatalaryla kaydedildiği görül-
mektedir. Yezdî’nin eserinde İzmir’in
harap
edilişi şu dizelerle
anlatlmaktadr.
23
22
Bk.
Seyahatnâme.
9. Kitap, s. 49.
23
Şerefeddin Ali Yezdî.
Zafernâme.
Haz. Muhammed Abbasi, C. 2, Tahran: 1336, ss. 341-342.
1...,40,41,42,43,44,45,46,47,48,49 51,52,53,54,55,56,57,58,59,60,...268
Powered by FlippingBook