Kent & Seyyah: Evliya Çelebi'nin Gözüyle İzmir ve Çevresi - 3.Cilt - page 5

III
SUNUŞ
ürk seyahatnâmelerinin çeşitli örnekleri arasnda Evliya Çelebi Seyahatnâmesi en önemli ve en güzel örneği oluşturur.
Evliya Çelebi, yaşamnn yaklaşk 50 yllk bir bölümünü seyahat ile geçirmiş ve gezip gördüğü, duyup dinlediği, oku-
yup bilgi edindiği yerler ve o yerlerde yaşayanlar hakkndaki düşüncelerini özel bir üslupla kaleme aldğ 10 ciltlik se-
yahatnâmesinde bize kültürel bir miras olarak brakmştr.
Evliya Çelebi sadece kent merkezlerini gezip araştrmamş; siyasal, ekonomik ve kültürel bakmdan önemli gördüğü ve kent
merkezlerindeki kültür ve sanat yaşamna canllk katan bütün yerleşim birimlerini tantmaya çalşmştr. Seyahatnâme’de, çok
yönlü olarak tantlan kentlerden biri de İzmir ve çevresindeki yerleşim birimleridir.
Evliya Çelebi, 1671 ylnda Bergama, Menemen, Foça güzergâhn izleyerek İzmir kent merkezine gelip İzmir’i gezmiş; Urla,
Karaburun, Çeşme, Sğack, Seferihisar, Selçuk, Tire, Bayndr ve Birgi’yi ziyaret ettikten sonra, Aydn’a doğru yolculuğuna de-
vam etmiştir. Seyahatnâme’de; İzmir ve çevresinin tarihi, coğrafî ve kültürel durumu hakknda ayrntl ve bir o kadar da renkli
ve canl bilgi vermiştir.
Ege Üniversitesi akademisyenleri, sağlk ve fen bilimleri alanlarndaki bilimsel çalşmalarn çağdaş bir anlayşla gerçekleş-
tirdikleri gibi; sosyal bilimler alannda da ayn anlayşla araştrmalarn sürdürmektedirler. Üniversitemizin; halk bilimi, dil bi-
limi, sanat tarihi, tarih, müzik ve iletişim alanlarnda toplumsal sorumluluk anlayşna dayal pek çok araştrma yaplmaktadr.
“Kültürel Miras Koruma ve Yaşatma” anlayşna sahip olarak araştrma yürüten Üniversitemiz akademisyenlerinin, disip-
linler aras bir ekip çalşmasyla gerçekleştirdikleri “Kent ve Seyyah: Evliya Çelebi’nin Gözüyle İzmir ve Çevresi” adl proje,
Evliya Çelebi’nin braktğ kültürel mirasa İzmir ve Ege Üniversitesi penceresinden bakmay sağlamaktadr.
Evliya Çelebi Seyahatnâmesi dikkatli bir şekilde okunduğunda, bize kent kimliği hakknda bilgi vermekte ve İzmirli olma-
nn neleri kapsadğ hakknda örnekler sunmaktadr. Eğer bu örnekler güncellenerek yeniden değerlendirilirse, kent kimliğini
hzla anlamak ve bu kimliğe sahip çkmak mümkündür.
T
1,2,3,4 6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,...268
Powered by FlippingBook