Kent & Seyyah: Evliya Çelebi'nin Gözüyle İzmir ve Çevresi - 3.Cilt - page 49

Evliya Çelebi’nin İzmir Tarihçesi
39
bânisinin ismini ve yapm tarihini verdiği câmi ile ilgili bilgi, Osmanl dönemine ait 1530
tarihli tapu defterinde sadece
kad bina etmiş
şeklinde yer alan kayt ile örtüşmektedir.
18
Ne
yazk ki günümüze ulaşamayan ve başka kaynaklarca doğrulanamayan kitâbe metni, ait
olduğu dönemin yazm usulleri itibaryla dikkate alndğnda ve tarih satrnda -belki de-
istinsah yanlşlğ nedeniyle “semânin” kelimesi yazlmş olabileceği düşüncesinden ha-
reketle tarihin “780 (1378/79)” olmas da muhtemeldir.
19
Câmi Kitâbesi:
20
Hâzihi’l-medresetü’ş-şerîf ve câmi‘ü’l-latîf şâh (?) el-abdü’z-za‘îf,
el-muhtâc ila rahmetillah, el-Hâc İlyâs ibn Ahmed,
afallahu anhüme’r-Rabbü’s-samed,
el-Kâdî bi-Kal‘a-i İzmir azzetehullâhu (?) te‘âlâ ani’t-tedmîr.
Sene semâne ve seb‘i mie.
[708]
Çe şme ;
Evliya Çelebi, kalede Kaydefa büstünün kemeri altndaki çeşmenin kitâbesini
de kaydetmeyi ihmal etmemiştir. Buna göre çeşme, “evâhir-i Receb 871” (26 Şubat-7 Mart
1467) tarihlidir. Ancak, tarih esas alndğnda, kronolojik olarak Sultan I. Mehmed’in oğlu
II. Murad (1421-1451) devrinde inşa edilemeyeceğinden kitâbedeki isim yazmnda bir tak-
dim-tehir karşklğ veyahut istinsah hatas sonucu tarihin 881 (1476/77) yazlmş olabile-
ceği ihtimalinden hareketle çeşmenin de iç kalenin yapldğ II. Mehmed (1451-1481) zama-
nna ait olabileceği düşünülebilir.
Çeşme Kitâbesi:
21
Ummira hâzihi’s-sâkyetü’l-mübâreketü alâmeten
fî eyyâm Sultân Murâd ibn Mehemmed Hân halledallâhu hilâfetehu,
ketebehu fî evâhir-i Recebü’l-mürecceb li-sene ihdâ ve seb‘îne ve semâni mie.
[evâhir-i Receb 871 / 26 Şubat-7 Mart 1467]
18
Yuka r  Kal e Câmii ile ilgili olarak bk. Münir Aktepe.
İzmir Yazlar Camiler, Hanlar, Medreseler, Sebiller.
Haz. F. Ylmaz, İzmir: İzmir Büyükşehir Bel. Kültür
Yaynlar, 2003, ss. 96-97.
19
Tuncer Baykara, Apokalypse kilisesinden çevrildiği iddia edilen camiin gerçekte “1379” [780-781] ylnda inşa edildiğini yazmaktadr. Bk. Tuncer Baykara.
age.
s.
36. Ayrca, 1308/9’da yaptrldğ ihtiyatla belirtilen ka l enin Kanunî Süleyman’n saltanatndaki tahrirde harap durumda bulunduğu ancak câmi in XIX. yüzyl
başlarnda ayakta ve ibadete açk olduğu ile ilgili olarak bk. Mübahat S. Kütükoğlu.
XV ve XVI. Asrlarda İzmir Kazasnn Sosyal ve İktisâdî Yaps.
İzmir: İzmir
Büyükşehir Belediyesi, 2000, ss. 220-221.
20
Bk.
Seyahatnâme.
9. Kitap, s. 50-51.
21
Bk.
Seyahatnâme.
9. Kitap, s. 50.
Kadifekale’nin İçkale Girişi
Kadifekale Câmii
1...,39,40,41,42,43,44,45,46,47,48 50,51,52,53,54,55,56,57,58,59,...268
Powered by FlippingBook