Kent & Seyyah: Evliya Çelebi'nin Gözüyle İzmir ve Çevresi - 3.Cilt - page 39

XVII. Yüzylda İzmir ve Çevresinin İdari Yaps
29
ÖZBARAN, Salih. “Kapudan Pasha.”
EI
2
, IV, s. 571-572.
PARMAKSIZOĞLU, İsmet. “Kaptan Paşa.”
İslâm Ansiklopedisi
, 6, İstanbul 1967, s 206-210.
Piri Reis.
Kitâb- Bahriye
. Haz. Yavuz Senemoğlu, Ankara: Tercüman 1001 Temel Eser, 1973.
SEZEN, Tahir.
Osmanl Yer Adlar
. Ankara: T.C. Başbakanlk Devlet Arşivleri Genel Müdürlüğü Yaynlar, 2006.
Sofyal Ali Çavuş Kanunnâmesi, Osmanl İmparatorluğu’nda Toprak Tasarruf Sistemi’nin Hukuki ve Mâlî Müeyyede ve Mükellefiyetleri
, Haz.
Midhat Sertoğlu, İstanbul: Marmara Üniversitesi Yaynlar, 1992.
ŞAHİN, İbrahim. “Evliya Çelebi’nin Günümüz İzmir İl Snrlar İçinde Kullandğ Güzergâh ve Seyahatname’de Buna Dair Sorunlar.”
Kent ve Seyyah
:
Evliya Çelebi’nin Gözüyle İzmir ve Çevresi-III
. İzmir: Ege Üniversitesi Basmevi, 2013. s.96-99.
ŞAKİROĞLU, Mahmut H. “Cezâyir-i Bahr-i Sefîd.”
DİA
, 7, İstanbul: Türkiye Diyanet Vakf Yaynlar, 1993, s. 500-501.
TELCİ, Cahit.
Ücrâ Yerde ve Deniz Kenârnda, İhtiyatlu Mahalde Bir Şehir Ayasuluğ
.
İstanbul; Selçuk Belediyesi Selçuk-Efes Kent Belleği Yaynlar,
2010.
UZUNÇARŞILI, İsmail Hakk.
Osmanl Devleti’nin İlmiye Teşkilât
. Ankara: Türk Tarih Kurumu Basmevi, 1984.
ÜLKER, Necmi.
The Rise of İzmir, 1688-1740
. Yaymlanmamş Doktora Tezi, The University of Michigan, 1974.
ÜNAL, Mehmet Ali. “Osmanl Devleti’nde Merkezi Otorite ve Taşra Teşkilât.”
Osmanl
6, Editör: Güler Eren, Ankara: 1999. s. 111-122.
ÜNAL, Ayhan Afşin. “XVI. ve XVII. Yüzyllarda Cezâyir-i Bahr-i Sefîd (Akdeniz-Ege Adalar) Ya da Kaptan Paşa Eyaleti.”
Erciyes Ü. Sosyal Bilimler
Enstitüsü Dergisi
, 12, Kayseri: 2002. s. 251-261.
VARLIK, Mustafa Çetin. “Anadolu Eyaleti.”
DİA
, 3, İstanbul: Türkiye Diyanet Vakf Yaynlar, 1991. s. 143-144.
-----------------, “XVI. Yüzylda Anadolu Beylerbeyliği Sancaklar ve Kadlklar Üzerine.”
Atatürk Üniversitesi’nin Kuruluşunun XX. Yl Armağan
, IV.
Kitap, Ankara: 1978.
s. 19-31.
YAPICI, Mestan.
Beydağ, “Balyambolu.” “Palaipolis”
. İzmir: Sembol Matbaaclk, 1995.
166 Numaral Muhâsebe-i Vilâyet-i Anadolu Defteri (937/1530) Hüdâvendigâr, Biga, Karesi, Saruhan, Aydn, Menteşe, Teke ve Alâiye Livâlar Dizin
ve Tpkbasm
. Haz. Ahmet Özklnç vd., Ankara: Devclet Arşivleri Genel Müdürlüğü Osmanl Arşivi Daire Başkanlğ Yaynlar, 1995.
1...,29,30,31,32,33,34,35,36,37,38 40,41,42,43,44,45,46,47,48,49,...268
Powered by FlippingBook