Kent & Seyyah: Evliya Çelebi'nin Gözüyle İzmir ve Çevresi - 3.Cilt - page 38

28
Kent ve Seyyah: Evliya Çelebi’nin Gözüyle İzmir ve Çevresi-III
Evliyâ Çelebi Seyahatnâmesi Topkap Saray Kütüphanesi Bağdat 306, Süleymaniye Kütüphanesi Pertev Paşa 426, Süleymaniye Kütüphanesi Hac
Beşir Ağa 452 Numaral Yazmalarn Mukayeseli Transkripsiyonu-Dizini
. 9. Kitap, Haz. Yücel Dağl-Seyit Ali kahraman-Robert Dankoff, İstan-
bul: Yap Kredi Yaynlar, 2005.
FRANGAKIS-SYRETT, Elena.
18. Yüzylda İzmir’de Ticaret (1700-1820)
. İzmir: 2006.
GOFFMAN, Daniel.
İzmir ve Levanten Dünya
. Çev. N. Kalaycoğlu-A. Anadol, İstanbul: Tarih Vakf Yurt Yaynlar, 1995.
GÖKÇE, Turan. “Anadolu Vilâyetine Dair 919 (1513) Tarihli Bir Kad Defteri.”
Tarih İncelemeleri Dergisi
, IX İzmir: 1994. s. 215-259.
----------------- “XVI. Yüzyl Sonlar ve XVII. Yüzyl Başlarnda Osmanl İdari Taksimatnda Görülen Kaza Saysndaki Artşa Dair Baz Tespitler.”
Doğu-
munun 65. Ylnda Prof. Dr. Tuncer Baykara’ya Armağan Tarih Yazlar
, Der. Prof. Dr. M. Akif Erdoğru, İstanbul: 2006. s. 237-266.
----------------- “ XVIII. Yüzyl Başlarnda (1700-1718) Tire’nin Demografik Yaps.”
Türk Kültüründe Tire-II Sempozyum Bildirileri 17-19 Kasm 2006
.
Yay. Haz. Mehmet Şeker-Arzu Taşcan, İzmir: 2008. s. 41-58.
GÖYÜNÇ, Nejat. “Osmanl Devleti’nde Taşra Teşkilât (Tanzimat’a Kadar).”
Osmanl
6, Editör: Güler Eren, Ankara: 1999. s. 77-88.
GÜNAY, Vehbi.
XV-XVI. Yüzyllarda Bergama Kazâs
. Ege Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Yaymlanmamş Doktora Tezi, İzmir: 1999. s. 36-39.
HALAÇOĞLU,Yusuf.
XIV-XVII. Yüzyllarda Devlet Teşkilât ve Sosyal Yap
. Ankara: Türk Tarih Kurumu Yaynlar, 1991.
İNALCIK, Halil.
Osmanl İmparatorluğu Klâsik Çağ (1300-1600)
. Çev. Ruşen Sezer, İstanbul: Yap Kredi Yaynlar, 2004.
İnalck, Halil. “ Eyalet.”
DİA
, 11, İstanbul: Türkiye Diyanet Vakf Yaynlar, 1995. s. 548-550.
İPŞİRLİ, Mehmet, “Klasik Dönem Osmanl Devlet Teşkilât.”
Osmanl Devleti Tarihi
, I, Ed. Ekmeleddin İhsanoğlu, İstanbul: 1999. s. 263-267.
Kâtip Çelebi.
Kitâb- Cihannümâ li-Kâtib Çelebi
, C. I, Tpkbasm, Ankara: Türk Tarih Kurumu Yaynlar, 2009.
KIEL, Machiel. “Birgi Tarihi ve Tarihi Coğrafyas.” (çev. R. Hüseyin Ünal),
Birgi (Tarihi, Tarihî Coğrafyas ve Türk Dönemi Antlar)
. Yay. Haz. Rahmi
Hüseyin Ünal, Ankara: Kültür Bakanlğ Yaynlar, 2001. s. 3-54.
KUNT, I. Metin.
The Sultan’s Servants The Transformation of Ottoman Provincial Government
,
1550-1650
, New York: 1983.
KÜTÜKOĞLU, Mübahat S.
XV ve XVI. Asrlarda İzmir Kazasnn Sosyal ve İktisâdî Yaps
. İzmir: İzmir Büyükşehir Belediyesi Kültür Yaynlar, 2000.
----------------- “İzmir.”
DİA
, 23, İstanbul: Türkiye Diyanet Vakf Yaynlar, 2001. s. 515-524.
-----------------
XVI. Asrda Çeşme Kazasnn Sosyal ve İktisâdî Yaps
. Ankara: Türk Tarih Kurumu Yaynlar, 2010.
MACKAY, Pierre. “Seyahatname’deki Gerçek ve Gerçek ve Kurmaca Yolculuklar: 8. Kitaptan Baz Örnekler.”
Çağnn Sradş Yazar Evliyâ Çelebi
.
Haz. Nuran Tezcan, İstanbul: Yap Kredi Yaynlar, 2009. s. 259-280.
MERİÇ, Recep.
Metropolis Ana Tanrça Kenti
. İstanbul: Sabanc Üniversitesi Yaynlar, 2004.
METE, Zekai. “Tire.”
DİA
, 41, İstanbul: Türkiye Diyanet Vakf Yaynlar, 2012. s. 195-197.
ORTAYLI, İlber.
Hukuk ve İdare Adam Olarak Osmanl Devletinde Kad
, Ankara: 1994.
1...,28,29,30,31,32,33,34,35,36,37 39,40,41,42,43,44,45,46,47,48,...268
Powered by FlippingBook