Kent & Seyyah: Evliya Çelebi'nin Gözüyle İzmir ve Çevresi - 3.Cilt - page 37

XVII. Yüzylda İzmir ve Çevresinin İdari Yaps
27
KAYNAKLAR
Arşiv Kaynaklar
Başbakanlk Osmanl Arşivi (=BOA)
Tapu Tahrir Defterleri (=TD)-166
Maliyeden Müdevver Defterler (=MAD)
3013, 2751, 3826, 4482, 4483, 4488
Kamil Kepeci Mevkufat
(=KK.MKF)-2865, 3980
Bâb- Defteri Mevkufat Kalemi (=D.MKF)-27873
İrade-Meclis-i Vâlâ-15341
Mühimme Defterleri (=MD)- XXVII, XXXIII
Diğer Kaynaklar ve Araştrmalar
AKIN, Himmet.
Aydn Oğullar Tarihi Hakknda Bir Araştrma
. Ankara: Ankara Üüniversitesi Dil ve Tarih-Coğrafya Fakültesi Yaynlar, 1968.
ARIKAN, Zeki. “XVI. Yüzylda Seferehisar, Sğack ve Sğla.”
Dünden Yarna Seferihisar Sempozyumu (7-8 Ekim 2004) Bildiriler
. İzmir: Seferihisar
Kaymakamlğ Çevre Kültür ve Turizm Birliği Yayn, 2004. s. 1-7.
BAKKAL, Cevat.
Menemen Kazas XV-XVIII. Yüzyllar
. İzmir: Ege Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Yaymlanmamş Doktora Tezi, 1994.
BAYKARA, Tuncer. “Kaza.”
DİA
, 25, Ankara: Türkiye Diyanet Vakf Yaynlar, 2002. s. 119-120.
-----------------
Anadolu’nun Tarihi Coğrafyasna Giriş I Anadolu’nun İdarî Taksimat
. Ankara: Türk Kültürünü Araştrma Enstitüsü Yaynlar, 1988.
BECKİNGHAM, C. F., “Djaza’ir-i Bahr-i Safîd.”
EI
2
, II, s. 521-522.
BOSTAN, İdris, “Kappudan Paşa.”
DİA
, 24, İstanbul: Türkiye Diyanet Vakf Yaynlar, 2001. s. 354-355.
ÇAĞLITÜTÜNCİGİL, Ersel. “Eski Mordoğan (İzmir) Köyü Camii Süslemeleri.”
Kent ve Seyyah: Evliya Çelebi’nin Gözüyle İzmir ve Çevresi-III.
İzmir:
Ege Üniversitesi Basmevi, 2013. s. 189-209.
DOĞER, Ersin.
İlk İskânlardan Yunan İşgaline Kadar Menemen ya da Tarhaniyat Tarihi
. İzmir: Sergi Yaynlar, 1998.
EMECEN, Feridun M.
XVI. Asrda Manisa Kazâs
. Ankara: Türk Tarih Kurumu Yaynlar, 1989.
----------------- “Evliya Çelebi’nin Manisa’ya Dair Verdiği Bilgilerin Değeri.”
Türklük Araştrmalar Dergisi
, 4, İstanbul: 1989. s. 215-223.
----------------- “Ayasuluk.”
DİA
, 4, İstanbul: Türkiye Diyanet Vakf Yaynlar, 1991. s. 225-227.
----------------- “Aydn.”
DİA
, 4, İstanbul: Türkiye Diyanet Vakf Yaynlar, 1991. s. 235-237.
----------------- “Birgi.”
DİA
, 6, İstanbul: Türkiye Diyanet Vakf Yaynlar, 1992. s. 189-190.
1...,27,28,29,30,31,32,33,34,35,36 38,39,40,41,42,43,44,45,46,47,...268
Powered by FlippingBook