Kent & Seyyah: Evliya Çelebi'nin Gözüyle İzmir ve Çevresi - 3.Cilt - page 246

236
Kent ve Seyyah: Evliya Çelebi’nin Gözüyle İzmir ve Çevresi-III
Evliya Çelebi’nin İzmir ksmnda “meşhurdur” diye vurguladğ imgeleri ksaca sralamak gerekirse; Kemeralt Çarşs ve İzmir Liman
ticari alanlar olarak yer alrken, Kadife Kale ve Hisar Camisi yaplara bağl imgelerdir. Kentin flora ve faunasyla ilgili imgeler ise; badem,
kiraz, zeytin, incir, limon, turunç ve balklardr. Bu ürünler bugün de İzmir yeme-içme kültüründe önemli birer imgedir. “Meyve vermeyen
hurma ağac” olarak belirttiği palmiye, saat kulesiyle birlikte bugün kentin sembolüdür. “İzmir’in imgeleri nelerdir?” sorusuna bugün ve-
rilen cevaplar da Seyahatnâme’de yer alan imgelerle örtüşmektedir. Kentin günümüzdeki kültürel oluşum ve gelişimini kavrayabilmek için
anlayabilmek için imgeler, kent kültürünü oluşturan yap taşlar arasnda yer alr. İmgelerin oluşumu, tarihsel süreçteki değişimi hakkn-
daki bilgiler kentin kültürel kimliğini anlamada önemli olduğu kadar, bu imgelerin kültürel ve ekonomik alanda bir değer olarak işleve
sahip olmalar da önem arz etmektedir. İzmir’in imgelerinin sürekliliğinin ve kent insan tarafndan benimsenmesinin sağlanmas kent kül-
türünün de sürekliliğinde ve benimsenmesinde önemli rol oynayacaktr.
KAYNAKLAR
ÇOLAK, Veysel.
Bir Kente Nereden Girilir? Halkapnar.
İstanbul: Heyemola Yaynlar, İzmirim Dizisi, 2011.
EKICI, Metin. “Halk Bilimi Araştrmalarnda Üçüncü Boyut.” TÜBAR. S. XVI-Güz, 2004.
Günümüz Türkçesiyle Evliya Çelebi Seyahatnâmesi: Kütahya-Manisa- İzmir-Antalya-Karaman-Adana-Halep-Şam-Kudüs-Mekke-Medine.
9. Kitap-
1. Cilt. Haz. Seyit Ali Kahraman. İstanbul: YKY, 2011.
İzmir Kent Tarihi.
İzmir: İzmir Valiliği, İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü, 2009.
KARAKUŞ, Hidayet.
İzmir’in Kalbi Kemeralt.
İstanbul: Heyemola Yaynlar, İzmirim Dizisi, 2011.
Kentler ve İmgeler.
Yay. Haz. M. Öcal Oğuz, Tuba Saltk Özkan. Ankara: Gazi Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi Gazi Türk Halk Bilimi Topluluğu
Yaynlar, 2004.
OĞUZ, M. Öcal. “Halk Bilimi Çalşmalarnda İmgeleri Öne Çkarmak.”
Küreselleşme ve Uygulamal Halk Bilimi.
Ankara: Akçağ, 2002.
ÖZDEMIR, Nebi. “Kentlerin Gezgin İmgeleri veya Kent İmgeleri Giydirilen Otobüsler.” Milli Folklor. S. 89, 2011, ss. 41-53.
ÜRÜK, Yaşar.
İzmir’i İzmir Yapan Adlar.
İzmir: İzmir Büyükşehir Belediyesi Kültür Yayn, 2008.
YERASIMOS, Marianna.
Evliya Çelebi Seyahatnâmesi’nde Yemek Kültürü.
İstanbul: Kitap Yaynevi, 2011.
(Erişim Tarihi: 06.02.2013).
(Erişim Tarihi: 06.02.2013).
(Erişim Tarihi: 19.02.2013).
(Erişim Tarihi: 19.02.2013).
1...,236,237,238,239,240,241,242,243,244,245 247,248,249,250,251,252,253,254,255,256,...268
Powered by FlippingBook