Kent & Seyyah: Evliya Çelebi'nin Gözüyle İzmir ve Çevresi - 3.Cilt - page 243

Evliya Çelebi’nin İzinde İzmir’in İmgeleri
233
Çarş:
İzmir’in bir ticaret merkezi olmas, İzmir’in çarşsn da etkilemiştir. İzmir çarşs, İzmir’in hinterlandndan kara yoluyla getirilen ve de-
niz yoluyla ulaşan ürünlerle oldukça zengindir. Bugün Kemeralt adyla anlan tarihi çarş, adn bugün Kemeralt Camisi olarak anlan
Ahmet Ağa Camisi ile Yemiş Çarşs’nn girişinde bugün var olmayan bir yap arasndaki taş köprüden alr.
13
Konak meydanndan başlayarak Hisar Camisi’ne kadar uzanan geniş bir alandaki çarşnn kavisli yaps eski liman sarmasyla ilişkili-
dir. Eski liman, bugünkü Hisar Camisi’ne kadar uzanmaktayd.
14
Evliya Çelebi de İzmir’in çarşsn tarif ederken öncelikle limana dikkat çeker:
limann karş tarafnda Ahmed Ağa Camii önünde, Kap-
tan Kaplan Mustafa Paşa bu limann bir yarsn doldurup yeni güzel bir çarş yapmş ki 300 adm büyük bir caddenin iki taraf sral olarak,
krlangç kanad gibi nakşl kepenkler ile donanmş 150 adet kârgir dükkânlarla süslenmiş çarşdr.” İzmir’in çarşlarnn güzelliği ve kala-
balğ da Evliya Çelebi’nin dikkatini çeker: “Bu şehrin tüm çarşlar gayet süslü olup öyle alm satm olur ki insan deryas dalgalanp bölük
bölük olup insanlar birbirinin omuz omzundan söküp rahatlkla geçemez. Ta bu derece kalabalk yolar vardr. Zira gece gündüz Arap ve
Acem’den nice yüz bin deve, at ve katr gelip gitmededir. Ve daima bu şehir uculuk olmadadr, zira bir taraf karadan ve bir taraf denizden
çeşitli mallar gelmededir.”
15
İzmir’in Meşhur Mimari Yaplar:
Kadife Kale:
İzmir’in imgelerinden Kadife Kale, denizden yaklaşk 180 m. yüksekliktedir ve şehrin en eski savunma yapsdr.
16
Kale, bulunduğu alan
itibariyle şehre hakim bir konumdadr. Bu konuma bağl olarak şehrin silüetini izlemek için eşsiz bir manzara sunar. Bu nedenle kentte
yaşayanlar için geçen yüzyln son yarsna kadar bir dinlenme mekan olarak da değerlendirilmiştir. Yaşar Ürük’ün
İzmir’i İzmir Yapan Ad-
lar
adl çalşmasnda; “Kadife Kale Gazinosu”nun 1940’l yllarda oldukça bilinen bir eğlence mekan olduğu kaytldr.
17
Bugün Kadife
Kale ve çevresi kentsel dönüşümün öncelikli alanlar arasnda yer alr.
18
Bu çalşmalar tamamlandğnda kaleye ulaşm kolaylaşacağ ve
çevre düzenlemeleri ile yine bir dinlenme alan kimliğine kavuşacağ için Kadife Kale, İzmir’de yaşayanlar hem de İzmir’i ziyaret edenler
için eşsiz kent manzarasn izlenebileceği bir dinlenme alan ve tarihi kimliği ile bir ziyaret alan olacaktr.
Seyahatnâme’de “İzmir Kalesi” olarak da adlandrlan Kadife Kale hakknda öncelikle kalenin yeri, inşa edilme nedeni ve kim tarafndan
inşa edildiği, şekli ve kale içindeki yaplar hakknda bilgi verilmiştir. Evliya Çelebi’nin aktardğ bilgiye göre; Kadife Kale’ye şehir içinden
gidilerek 3000 admda ulaşlr. Kale, Kaydefa tarafndan, Büyük İskender’in korkusuyla inşa edilmiştir. Kalenin etraf 2700 admdr, beş
13
Hidayet Karakuş.
İzmir’in Kalbi Kemeralt.
İstanbul: Heyemola Yaynlar, İzmirim Dizisi, 2011, s. 41.
14
Ege’nin İncisi İzmir.
s. 40.
15
Seyahatnâme.
9. Kitap- 1. Cilt. s. 108.
16
İzmir Kent Tarihi.
İzmir: İzmir Valiliği, İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü, 2009, s. 118.
17
Yaşar Ürük.
İzmir’i İzmir Yapan Adlar.
İzmir: İzmir Büyükşehir Belediyesi Kültür Yayn, 2008, s. 115.
18
(Erişim Tarihi: 06.02.2013).
1...,233,234,235,236,237,238,239,240,241,242 244,245,246,247,248,249,250,251,252,253,...268
Powered by FlippingBook