Kent & Seyyah: Evliya Çelebi'nin Gözüyle İzmir ve Çevresi - 3.Cilt - page 235

Geçmiş ve Şimdiki Zamann Peşinde Kent ve Seyyah Belgeseli
225
eğitimi alma, tarih oku, sosyoloji oku, çünkü hakikaten böyle bir disiplin okumadan sinema yaplamyor diyorum. Belgesel sinemada bir
olguyu, bir konuyu araştryorsunuz. Onunla ilgili bilgi sahibi olmadan, sembolleri anlamlandrmadan yorumlamak ve dolaysyla belgesel
çekmek mümkün değil.”
9
Mahmut Tali Öngören de tarihsel belgesel filmin ihmal edilmiş bir dal olduğunu belirterek, "önce bu tür belgesellerin çok sayda ortaya
çkmas gerekiyor. Tarihsel konular irdeleyen belgesellerin yaplmamş oluşu, ayn zamanda 'belleksiz' bir toplum olmamzn da nedenleri
arasndadr"
10
demektedir. Bu bakmdan, “Kent ve Seyyah: Evliya Çelebi’nin Gözüyle İzmir ve Çevresi Projesi” gibi geniş soluklu ve derin-
lemesine yürütülen çalşmalarn çoğalmas, bunlarn mümkün olduğunca belgesel yöntemi ile desteklenmesi ve bu sayede kitlelere duyu-
rulmas önemlidir. Zira, belgesel sinema ve tarih konusu ayn zamanda geçmiş çağlarn, toplumsal, siyasal ve kültürel yönlerini de kapsa-
maktadr. Bu bakmdan Ege Üniversite'sine mensup olmaktan bu vesileyle bir kez daha gurur duydum. Bu çalşmaya destek veren bütün
kurum ve kişilere teşekkürü borç bilirim.
KAYNAKLAR
CERECİ, Sedat. "Belgesel Film ve Zaman İlişkisi."
Akademik Bakş Dergisi.
S. 29 Mart – Nisan 2012 Uluslararas Hakemli Sosyal Bilimler E-Dergisi Krgz-
Türk Sosyal Bilimler Enstitüsü, Celalabat-Krgzistan.
Cinema Journal.
Vol. 38. No. 3. Spring 1999. ss. 91-108.
NICHOLS, Bill. “The Voice of Documentary.”
Film Quarterly.
Vol. 36. No. 3. Spring 1983. ss. 17-30.
ÖNGÖREN, Mahmut Tali. "Belgeselsiz Bellek Olur mu?"
Belgesel Sinemaclar II. Ulusal Konferans
. İstanbul, 7-8 Mart 1998.
. mimo-
za.marmara.edu.tr/~avni/GB/mahmuttali.htm
(Erişim tarihi: 15.03.2013).
TAMER, Ülkü.
Sinema Dedi ki
. s. 12, +1 Kitap Yaynevi, İstanbul.
artsites.ucsc.edu/.../griersonprinciples.pdf
(Erişim tarihi: 15.03.2013).
(Erişim tarihi: 15.03.2013).
(Erişim tarihi: 15.03.2013).
(Erişim tarihi: 15.03.2013).
9
(Erişim tarihi: 15.03.2013).
10
Mahmut Tali ÖNGÖREN, "Belgeselsiz Bellek Olur mu?", Belgesel Sinemaclar II. Ulusal Konferans, İstanbul. 7-8 Mart 1998.
. mimo-
za.marmara.edu.tr/~avni/GB/mahmuttali.htm (Erişim tarihi: 15.03.2013).
1...,225,226,227,228,229,230,231,232,233,234 236,237,238,239,240,241,242,243,244,245,...268
Powered by FlippingBook