Kent & Seyyah: Evliya Çelebi'nin Gözüyle İzmir ve Çevresi - 3.Cilt - page 231

Geçmiş ve Şimdiki Zamann Peşinde Kent ve Seyyah Belgeseli
221
maz. İngiliz Belgesel Sinema Okulu'nun kuramclarndan Paul Rotha'ya göre "belgesel film, zaman eleştirel anlamda değerlendiren, insa-
nn tarih sürecindeki önemli deneyimlerini (savaşlar, devrimleri, buluşlar, kültür ve sanat ürünlerini) belgeleyen türdür."
3
Dünyada tarihsel ve arkeolojik konular işleyen ve belgesel yapmn destekleyen baz büyük yapm ve yayn kuruluşlar vardr: ZDF,
History Channel, BBC, Discovery, National Geographic bunlardan bazlardr. Bu kuruluşlarn en gözde konularnn başnda Antik Yunan,
Roma, Eski Msr ve Mezopotamya uygarlklar gelmektedir. Belgesel türü ne yazk ki ülkemizde ne TRT döneminde ne de özel televizyon-
culuk döneminde beklenen çalşma koşullarna ulaşamamştr. 1990’lara kadar sinemamzn belgesel üretim rakamlar hayli düşüktür. Son
yllarda ise olumlu yöne doğru gidişin baz ipuçlarn görmek olanakldr.
Ülke Tantmnda Üç Değer: Kültür, Tarih ve Sanat
“Global Market Institute” kurumunun 2006 ylnda yaptğ çarpc bir araştrmada ülkelerin küresel marka değerleri sorguland ve sra-
land. 10 binden fazla küresel tüketici üzerinde uygulanan ankette tüketicilerden ülkelerin birer marka olarak çekiciliğinin değerlendirilme-
si istendi. "Çekicilik kriterleri arasnda ülkenin turizmi, tarihsel zenginliği, ekonomik ve teknolojik gelişmişliği, insani sermayesi, eğitim
olanaklar, kültürel zenginliği gibi kriterler hesaba katld. Araştrma sonuçlarna göre Avustralya dünyann bir numaral ve en favori mar-
kas seçildi. İkinci srada Kanada yer alyor. İlk ona giren diğer ülkeler ise srasyla; İsviçre, İngiltere, İsveç, İtalya, Almanya, Hollanda,
Fransa, Yeni Zelanda. Türkiye ise 25. srada!"
4
Zengin bir kültür mirasna, binlerce yllk kültür ve medeniyete sahibiz. Dünyann en güzel
koylarna, harika doğal güzelliklerine sahibiz. Yeryüzünde en stratejik konumlardan birindeyiz, Doğu ve Bat'nn buluşma noktasyz. Buna
rağmen ülkemizin dş tantm yaplrken tarih ve sanatn evrensel dilinden yeterince yararlandğmz ve mevcut değerlerin farknda oldu-
ğumuz söylenemez. Son yllarda bu gerçeğin farkna daha fazla varlmakta ve bu doğrultuda çalşmalar artmaktadr. Örneğin:
Kapadokya:
Bölgeye 1980'li yllarda Fransz ve İtalyan turistlerin gelmesiyle birlikte turizm gelişmeye başlad. Bölgede o günlerden
bugüne kadar çekimi yaplan film ve diziler bölgenin tantm ve ekonomik gelişimi adna önemli katklar sağlad. Kapadokya bugün
Türkiye ve dünya turizminde bir marka haline gelmiş durumdadr.
Tematik Sergiler:
“Muhteşem Süleyman", "Üç Büyük İmparatorluk: Hitit, Bizans ve Osmanl", “Türkler: Bin Yln Yolculuğu", vb. te-
matik sergiler, son yllarda bat başkentlerinde açlan ve ses getiren kültürel faaliyetlerimiz olarak hafzalara kaznd. Bir zamanlar
görmezden gelinen; hat, çini, ferman, yazma kitaplar gibi geleneksel sanat eserleri vitrine çkmaya başlamştr.
5
Ülke tantmn ve dş dünya ile ilişkisini genellikle siyaset ve diplomasi üzerinden kuran Türkiye`nin son dönemde bu stratejisinin de-
ğiştiği anlaşlmaktadr. Evliya Çelebi ve Seyahatnâme adl eseri bu anlamda pek çok kültürel zenginliğimizden birisidir. Bu konuyla ilgili
yaplacak bilimsel çalşmalarn, ayn zamanda yukarda değinilen ülke kültürünün tantlmasyla ilgili amaca hizmet edeceği hatrlanmaldr.
3
Cinema Journal
. Vol. 38. No. 3. Spring 1999, ss. 91-108.
4
(Erişim tarihi: 15.03.2013).
5
(Erişim tarihi: 15.03.2013).
1...,221,222,223,224,225,226,227,228,229,230 232,233,234,235,236,237,238,239,240,241,...268
Powered by FlippingBook