Kent & Seyyah: Evliya Çelebi'nin Gözüyle İzmir ve Çevresi - 3.Cilt - page 222

212
Kent ve Seyyah: Evliya Çelebi’nin Gözüyle İzmir ve Çevresi-III
sadece Anadolu ile snrl kalmayp, Azerbaycan’ da etkisi altna aldğ muhakkaktr. Bunun birinci nedeni Anadolu’dakine benzer bir ge-
lişmedir. 17. yüzyln sonu 18. yüzyln başlarnda ülkede yaşanan siyasi bölünmüşlükten sonra, 18. yüzyln ikinci yarsnda itibaren çeşitli
hanlklar kurulmuş ve bu hanlklar Bat ile daha yakn ilişkiler geliştirmiştir. Bunun neticesinde Batl etkiler toplumun her alannda olduğu
gibi kültür ve sanat alannda da kendini göstermeye başlamştr
27
. Diğer bir neden de iki kardeş ülkenin sanat adamlar arasndaki karşlkl
etkileşimdir. Şehirlerdeki saraylara, evlere ve kimi camilere yaplan resimler bunun güzel göstergelerindendir. Bu yaplardan Şeki Han Sa-
ray’nda görülen kalem işi süslemeler, içinde canl figürlerin yer almas bakmndan diğerlerinden farkl bir görüntü sergilemektedirler.
Resim 22. Şaki Han Saray. İkinci kat, merkez oda kuzey duvarndaki resimlerden görünüş.
27
Bu dönemde Şeki, Kuba, Şuşa gibi şehirler medeniyet merkezine çevrilmiştir. Bu hareketin başn da daha varlkl ve büyük nüfuzsa sahip beyler çekmiştir.
Azerbaycan’n bu dönemi hakknda daha geniş bilgi için bkz. Z. Bunyatov.
Azerbaycan Tarihi En Gadim Zamanlardan XX. Asra Kadar
.
C. I. Bak: Devlet
Neşriyat, 1994, ss. 190-202; İ. Aliyarl.
Azerbaycan Tarihi Uzak Geçmişten 1870. Yllara Kadar
.
Bak: 1996, ss. 556-569.
Resim 20. Kuba, Cuma Mescidi.
Kubbe içindeki süslemelerden ayrnt.
Resim 21. Zakatala-Mosul Köyü, Mosul Mescidi.
Mihrap çevresindeki süslemelerden ayrnt.
1...,212,213,214,215,216,217,218,219,220,221 223,224,225,226,227,228,229,230,231,232,...268
Powered by FlippingBook