Kent & Seyyah: Evliya Çelebi'nin Gözüyle İzmir ve Çevresi - 3.Cilt - page 216

206
Kent ve Seyyah: Evliya Çelebi’nin Gözüyle İzmir ve Çevresi-III
Duvarlarn üst seviyesinde, pencerelerin hemen üzerine rastlayan ksmlarda ve aralarda ise farkl tiplerde panolarn varlğ dikkati çe-
ker (Res. 15). Ancak büyük oranda tahrip olduklar için panolarn tam şekli ve kompozisyonun geneli hakknda bir şey söylemek güçtür.
Duvar yüzeylerini kapladğn düşündüğümüz bu panolarn yerine göre kompozisyonun türü belirlenmiştir. Pencerelerin üzerinde yer
alanlar, aşağya doğru, girlant şeklinde sarkan, yeşil beyaz, mavi, krmz renkli çiçek buketleri ile süslüdür.
Giriş açklğyla ayn eksen üzerinde yer alan mihrap güney duvarnn ortasndadr. Yarm daire profilli mihrap nişi, çeyrek küre şekilli
bir kavsara ile örtülmüştür. Nişin iki yannda; dikdörtgen kaidelere oturan, üzeri akantus yapraklaryla süslü başlklara sahip, yarm daire
profilli alç sütunçeler yer almaktadr (Res. 16). Caminin iç duvarlar gibi mihrap kavsarasnn tüm yüzeyi de boyal bezemelerle süslüdür.
Aslnda mihrap nişinin de bir zamanlar boyal nakşlarla süslü olduğu üst kesiminde kalan izlerden anlaşlmaktadr. Bu izler, tromp yüzey-
lerinde yer alan perde motiflerine süsleme karakteri ve üslup açsndan çok yakndr (Res. 17). Renkli küçük çiçekler ve ince çizgiler perde
kvrmlarn hatrlatmakta, dolays ile de perde motiflerinin havasn vermektedir. O halde, bunlardan da anlaşldğ üzere, buradaki süs-
lememin de bir perde tasviri olabileceğini söylemek yanlş olmasa gerek.
Tepe noktasnda, aşağ doğru sarkan, krmz güller ve çok yaprakl yeşil çiçeklerden oluşturulmuş iki çiçek buketi yer alan, çeyrek küre
şekilli kavsarann alt bölümünde bir perde, üst bölümünde ise Kâbe tasviri bulunmaktadr (Res. 17). Üç kvrml perde motifinin bir ksm
iyi korunamamş ve bize göre sağ yars tahrip olmuştur. Sağlam durumdaki ksmlarndan, perde kvrmlarnn beyaz ve siyahn farkl
tonlar ile verilen şk-gölge kontrastyla oluşturulduğu, yüzeylerinin ise krmz ve mavi renkli küçük çiçek motiflerinden oluşan bitki de-
metleri ile süslendiği anlaşlmaktadr.
Resim 16. Eski Mordoğan Köyü Camii. Mihrab ve süslemelerinin onarm öncesi ve sonrasndaki durumu.
1...,206,207,208,209,210,211,212,213,214,215 217,218,219,220,221,222,223,224,225,226,...268
Powered by FlippingBook