Kent & Seyyah: Evliya Çelebi'nin Gözüyle İzmir ve Çevresi - 3.Cilt - page 214

204
Kent ve Seyyah: Evliya Çelebi’nin Gözüyle İzmir ve Çevresi-III
Resim 13. Eski Mordoğan Köyü Camii. Kemer yüzeylerindeki mimari tasvirler.
Mimari tasvirlerden batda yer alan yüzeysel bir anlatma sahiptir ve çocuksu çizgileriyle diğerlerinden ayrlr (Res. 13). Bu durum şu
iki soruyu akla getirmektedir. Acaba bu tasvir ilk yaplşnda böyle mi tasarland, yoksa sonradan m bu şekli ald? Tekniğinin sadeliği ve
basit çizgilerle yaplmş olmas, onarmlardan birinde bu şekli almş olabileceğini düşünmemize imkân vermektedir. Zira diğer mimari tas-
virler, sağlam resim bilgisine sahip bir elin eseri olduklarn ve sanatçnn anlatmlarnda basit çizgileri kullanmadğn açkça ortaya koy-
maktadr. Burada, daha önceleri yer alan ve hayli bozulmuş olan tasvirin tam alglanamamas böyle bir uygulamaya gidilmesine sebebiyet
vermiş olmal. Bu ayn zamanda, ülkemizdeki restorasyon hatalarnn da güncel bir örneğidir. Ne yazk ki, yaplarn mimari ve süsleme
unsurlarna yönelik müdahalelerde hasar görmüş bölümlerin tamamen yenilenmesi ya da bu örnekte olduğu gibi tamamlanmas yoluna
gidilerek abartl ve gereksiz restorasyonlar gerçekleştirilmekte, sonucunda da geri dönüşü mümkün olmayan durumlar ortaya çkmakta-
dr.
Yapda, harim duvarlarnn da bir zamanlar zeminden üst örtüye kadar boyal nakşlarla bezeli olduğu anlaşlmaktadr. Ancak bu süs-
lemelerden duvarlarn alt seviyesinde bulunanlarn nerdeyse tamamna yakn aşnma ve onarmlar neticesinde kaybolmuştur. Duvarn üst
yarsnda, alt sra pencerelerin biraz üstünden başlayan süslemeler ise daha iyi durumdadr. Bu süslemeler, iki yanna simetrik olarak sra-
1...,204,205,206,207,208,209,210,211,212,213 215,216,217,218,219,220,221,222,223,224,...268
Powered by FlippingBook