Kent & Seyyah: Evliya Çelebi'nin Gözüyle İzmir ve Çevresi - 3.Cilt - page 210

200
Kent ve Seyyah: Evliya Çelebi’nin Gözüyle İzmir ve Çevresi-III
Harimin asl ilgi çeken yan geç dönem özellikleri gösteren alç ve kalem işi süslemeleridir. Kimi araştrmaclarn
8
da ilgilendiği bu süs-
lemeler içeri girenlerin ilk anda dikkatini çekecek şekilde yaplmşlardr. Duvarlarnn yüzeyleri, tromplar, minber, mihrap kavsaras ve
kubbe içi duvar resimleri ile kaplanmştr (Res. 5). Süslemelerin geneli sva, bir ksm da ahşap üzerine yaplmştr. Alt sra pencerelerin
biraz üstünden başlayp, tromp ve kubbe içine doğru yoğunlaşarak devam eden süslemeler, çoğunlukla bitki motifleri ile mimari tasvirler
içeren kompozisyonlardr. Natürmort, sembolik motifler, mimari parçalar ve yaplar tek tek veya bir doğa içinde ele alnmştr. Bugün,
özellikle duvarlarnn alt seviyesindeki süslemelerin iyi korunamadğ ve tamamna yaknnn yok olduğu anlaşlmaktadr. Sadece baz
bölümlerinin günümüze ulaşabildiği, onlarn da süslemenin geneli hakknda fikir verebilecek durumda olmadğ görülmektedir (Res. 6).
Resim 5. Eski Mordoğan Köyü Camii. Harimden genel görünüş. Resim 6. Eski Mordoğan Köyü Camii. Harim bat duvarnda yer alan
süslemelerden geriye kalanlar.
Dşardan, sekizgen bir yalanc kasnağa sahip kubbenin iç yüzeyi renkli boyalarla yaplmş kalem işi süslemelerle bezelidir (Res. 7). Bu-
rada, kubbenin tüm yüzeyine, iyon tarzndan esinlenilmiş başlklara sahip sekiz sütunla taşnan kubbeli bir mekân tasvir edilmiştir. Merke-
ze doğru yükselirken birbirlerine yaklaşan sütunlar, küçük ölçekli kubbeye düşey doğrultuda bir görünüş kazandrarak, iç mekânn etkin-
liğini arttrmaya yönelik bir çaba gibi durmaktadr. Acemice yaplmş bir mekân denemesi olarak görebileceğimiz bu çaba, yukar bakan
kişide, sütunlarla taşnan yüksek bir kubbe altnda duruyormuş hissi uyandrmaktadr. Merkezde yer alan kubbe tasvirinin göbeğine mey-
ve(?) ve çiçeklerden oluşan bitki motifi işlenmiştir. Bu bitki demetinden sonra, kubbeyi çepeçevre dolaşan ve belirli aralklarla fiyonklar
8
Gürbyk.
age.
s. 19; Önkal.
age.
s. 286; Değerli.
agt.
ss. 135-140.
1...,200,201,202,203,204,205,206,207,208,209 211,212,213,214,215,216,217,218,219,220,...268
Powered by FlippingBook