Kent & Seyyah: Evliya Çelebi'nin Gözüyle İzmir ve Çevresi - 3.Cilt - page 209

Eski Mordoğan (İzmir) Köyü Camii Süslemeleri
199
için sadece pencere alnlklarnda görülebilen bu süslemeler bitkisel karakterlidir. Benzer süslemelerin duvarn diğer yüzeylerinde de bulu-
nup bulunmadğ bizim için şimdilik bir soru işaretidir. Örnekler; ince bir daln iki tarafna simetrik olarak yerleştirilmiş yaprak desenle-
rinden oluşmaktadr. Renk olarak da yeşil, krmz, sar ve kahverengi tonlar kullanlmştr.
Resim 2. Eski Mordoğan Köyü Camii. Kuzey cepheden genel görünüş.
Yapnn harimi kare bir plana sahiptir. Buraya, kuzey duvarnn ortasna yerleştirilmiş, dikdörtgen açklk şeklindeki bir kap ile girilir.
Üzeri, sivri kemerli tromplarla geçilen tek bir kubbe ile örtülüdür. Toplam dokuz adet pencere ile aydnlatlan mekânn kuzey duvar bo-
yunca, ahşap kadnlar mahfili uzanmaktadr. Doğu duvarnn güney ucunda sivri kemerli dikdörtgen bir niş, bat duvarnn kuzey ucunda
da minare girişi yer almaktadr. Ayrca güney duvarnn ortasnda yarm daire profilli bir mihrap, güneydoğu köşesinde de küçük bir vaaz
kürsüsü bulunmaktadr.
Resim 3. Eski Mordoğan Köyü Camii. Son
cemaat yerinin onarmndan önceki
durumu (2005).
Resim 4. Eski Mordoğan Köyü Camii. Son
cemaat yerinin onarmndan sonraki
durumu (2008).
1...,199,200,201,202,203,204,205,206,207,208 210,211,212,213,214,215,216,217,218,219,...268
Powered by FlippingBook