Kent & Seyyah: Evliya Çelebi'nin Gözüyle İzmir ve Çevresi - 3.Cilt - page 208

198
Kent ve Seyyah: Evliya Çelebi’nin Gözüyle İzmir ve Çevresi-III
Güneyden kuzeye doğru hafif eğimli bir arazi üzerine inşa edilmiş eser, defalarca onarm
gördüğü için orijinal şekliyle günümüze kadar ulaşamamştr. Bugünkü şekli pek çok değişim-
lerin sonucudur. Cami, üzeri kubbeyle örtülü, kare planl bir harim, bunun kuzeyinde yer alan
iki birimli son cemaat yeri ve kuzeybat köşede yükselen minareden oluşmaktadr (Şek.1)
(Res.1). Harim duvarlar moloztaş ve tuğla malzeme ile inşa edilmiştir. Duvar köşelerinde ise
düzgün kesme taşlar kullanlmştr. Yapnn orijinal minaresi, tarihini tam olarak belirleyemedi-
ğimiz bir dönemde yklmş ve yerine mevcut kitabeden de anlaşldğ üzere 1947 ylnda,
Havranl M. Ali Ak
tarafndan bugünkü modern minare inşa edilmiştir.
Yap, mimari kuruluşundan çok geç dönem özellikleri gösteren süslemeleri ile ilgi çekmekte-
dir. Gerek son cemaat yeri gerekse yap içinde sva ve ahşap üzerine renkli boyalarla yaplmş
kalem işi ve alç süslemeler bulunmaktadr. Ancak son cemaat yeri ve harim duvarlarnn alt
kesimlerinde yer alan kalem işi süslemelerin neredeyse tamamna yakn, aşnmalar ve geçirilen
onarmlar nedeniyle kaybolmuştur. Bu nedenle bugün yalnz harim duvarlarnn üst kesimi ile
kubbe içi süslemelerinden söz edilebilir.
Caminin kuzeyine, sonradan inşa edildikleri anlaşlan iki bi-
rimli bir bölüm eklenmiştir
7
. Öndeki birim, yakn bir tarihte, 1,20 m. yüksekliğinde kâgir bir duvar örüle-
rek camekânla kapatlmştr (Res. 2). Bunun gerisinde yer alan ikinci birim üstteki kadnlar mahfiline ze-
min oluşturan bir mahaldir. Üzeri düz ahşap tavanla örtülüdür. Tavan, ikisi harim kuzey duvarna bitişik,
diğerleri serbest, silindirik kesitli dört ahşap destekle taşnmaktadr. Son cemaat yeri güney duvarnn bir
zamanlar, sva üzerine yaplmş kalem işi süslemelerle bezeli olduğu geriye kalan izlerinden anlaşlmakta-
dr. İlk kez, 2005 ylnda ziyaret etme imkân bulduğumuz yapnn buradaki süslemelerinin, tarihini tam
olarak bilemediğimiz, ancak çok geç olmayan bir dönemde üzerlerinin badana edilerek tarihin karanlkla-
rna terk edildiğini gözlemledik (Res. 3). Bu kalem işi süslemelerin varlğ, 2006-2007 yllarnda vakflar
genel müdürlüğünce gerçekleştirilen onarm srasnda fark edilmiş ve üzerlerindeki badana tabakas te-
mizlenerek ortaya çkarlmştr. Fakat bu kez de ilk zamanki netliğini kaybetmiş halde bir ksm kurtarla-
bilmiştir (Res. 4). Kalan ksmlar süslemenin bütünü hakknda fikir verebilecek durumda değildir. Bugün
Türkiye Diyanet Vakf Yaynlar, 1991, ss. 239-241; Telci; Güntürk.
age.
ss. 42-43; Ş. Işk.
Karaburun Yarmadas’nn Tarihsel Coğrafyas
. İzmir: Ege Üniv.
Basmevi, 2002, s. 16.
7
Kimi araştrmaclar tarafndan kare planl, tek kubbeli caminin özgününde herhangi bir revak ihtiva etmediği, bu birimlerin yapya sonradan, farkl zamanlarda
ilave edilen ksmlar olduğu ileri sürülmektedir. Önkal. agm.
ss. 284-285.
Şekil 1. Eski Mordoğan Köyü Camii Plan.
Resim 1. Eski Mordoğan Köyü Camii.
Kuzeybatdan genel görünüş.
1...,198,199,200,201,202,203,204,205,206,207 209,210,211,212,213,214,215,216,217,218,...268
Powered by FlippingBook