Kent & Seyyah: Evliya Çelebi'nin Gözüyle İzmir ve Çevresi - 3.Cilt - page 205

Evliya Çelebi’de Geçit Kale (İzmir)
195
DOĞER. Ersin.
İlk İskânlardan Yunan İşgaline Kadar Menemen ya da Tarhaniyat Tarihi.
İzmir: Sergi Yaynevi, 1998.
DOĞER. Ersin. “Karşyaka Eski İzmir’den de Eskidir!”
Karşyaka Karşyaka.
S.2/12 Şubat-Mart, İzmir: Pan Kitabevi, 2008, s.39-42.
Evliyâ Çelebi Seyahatnâmesi.
C. 9. Haz. S. A. Kahraman - Y. Dağl - R. Dankoff, İstanbul: Yap Kredi Kültür ve Sanat Yaynlar, 2005.
GABRİEL, Albert.
İstanbul Türk Kaleleri.
Çev. A. Ilgaz, İstanbul: Tercüman 1001 Temel Eserler, 1941.
GÜNDÜZ, Orcan-KIRAY, T. Mine. “20. Yüzyl’da Karşyaka’da Kentsel ve Mimari Dönüşümler.”
Karşyaka Kültür ve Çevre Sempozyumu 22-23 Aralk
2005 Bildiriler.
İzmir: Karşyaka Beld. Kültür Yaynlar, 2006, s.82-93.
GÜRHAN, Sevinç. Smyrna (İzmir) Agoras Kazlarnda Bulunan Osmanl, Uzakdoğu ve Avrupa Seramikleri Üzerinden Osmanl Ticaret Hayat.”
Uluslararas Katlml XV. Ortaçağ ve Türk Dönemi Kazlar ve Sanat Tarihi Araştrmalar Sempozyumu, 19-21 Ekim 2011
, Eskişehir, (Baskda).
Katip Çelebi, Kitâb- Cihânnümâ.
Ed. B. Özükan, İstanbul: Boyut Yaynclk, 2008.
KNIGHT, Alexander.
Bir Oryantalistin Doğu Seyahatnamesi
.
İstanbul,…2004.
KOCABIYIK, Orkun. “Bir Kavşak Noktas: İngiliz Seyyahlarna Göre İzmir Kenti ve Çevresi”,
Körfezde Zaman İzmir Araştrmalar Kongresi 10-11
Aralk 2009 Bildiriler.
İzmir: Bormat Matbaaclk, 2010,
ss. 443-448.
KÜTÜKOĞLU, S. Mübahat. “İzmir.”
İslâm Ansiklopedisi
. C. 23. İstanbul: İzmir Yaynclk, 2001, ss. 517-518.
MADRAN, Emre.
Seyahatnamelerde Anadolu Kenti.
Ankara:…., 1989.
PINAR. İlhan. “Seyyahlarn İzinde Kordelio’dan Karşyaka’ya.”
Karşyaka Kültür ve Çevre Sempozyumu 22-23 Aralk 2005 Bildiriler,
İzmir: Karşyaka
Beld. Kültür Yaynlar, 2006, ss. 169-178.
Piri Reis, Kitab- Bahriye.
Ed. B. Ar, Ankara: Tercüman 1001 Temel Eser, 2002.
SEZER, L. İhsan. “İzmir Körfezi ve Civarnda Deprem Aktivitesi ve Riski.”
Körfezde Zaman İzmir Araştrmalar Kongresi 10-11 Aralk 2009 Bildiriler.
İzmir: Karşyaka Beld. Kültür Yaynlar, 2010,
ss. 641-658.
TOURNEFORT. Joseph de.
Tournefort Seyahatnamesi.
Ed: S. Yerasimos, İstanbul: Kitab Yaynevi, 2005.
THEVENOT, Jean.
Thevenot Seyahatnamesi.
Ed. S. Yerasimos, İstanbul: Kitap Yaynevi, 2009.
ÜLKER, Necmi. “Batl Gözlemcilere Göre XVII. Yüzyln İkinci Yarsnda İzmir Şehri ve Ticari Sorunlar.”
Tarih Enstitüsü Dergisi Prof. Dr. Tayyib Gökbilgin
Hatra Says.
S.12. İstanbul: İst. Ünv. Basm Evi, 1982, ss. 317-354.
ÜRÜK, Yaşar.
İzmir’i İzmir Yapan Adlar (İzmir Kent Sözlüğü)
. İzmir: İzmir Büyük Şehir Beld. Kültür Yaynlar, 2008.
1...,195,196,197,198,199,200,201,202,203,204 206,207,208,209,210,211,212,213,214,215,...268
Powered by FlippingBook