Kent & Seyyah: Evliya Çelebi'nin Gözüyle İzmir ve Çevresi - 3.Cilt - page 175

Seyahatnâme’nin İzmir Bölümünde (Nif-İzmir Merkez Aras) Geçen Adbilimcil Unsurlarn Tasnif ve Değerlendirilmesi
165
BAUDEN, Frédérikc.
İzmir Gezisi Antoine Galland’n Bir Elyazmas (1678)
. Çev. Erol Üyepazarc. İzmir: İzmir Büyükşehir Belediyesi Kültür Yaynlar, 2003.
BAYKARA, Tuncer.
İzmir Şehri ve Tarihi.
İzmir: Ege Üniversitesi Matbaas, 1974.
BERBER, Engin; Erkan Serçe.
Karşyaka Tarihi
. İzmir:
İzmir Büyükşehir Belediyesi Kültür Yayn
, 2011.
ÇAĞLITÜTÜNCİGİL, Ersel. “Evliya Çelebi’de Geçit Kale (İzmir).”
Türk Dünyas İncelemeleri Dergisi
.
Say XI/2,
Kş, 2011, ss. 181-193.
Divan-ü Lugât-it-Türk Tercümesi I-IV
. Çev. Besim Atalay. Ankara: TDK, 2006.
DOĞER, Ersin.
İlk İskânlardan Yunan İşgaline Kadar Menemen ya da Tarhaniyat Tarihi.
İzmir: Sergi Yaynevi, 1998.
DURAN, Remzi. “İzmir-Menemen’de Dini Yap.”
Türk Kültüründe Menemen Sempozyumu
(8 Eylül 1995),
İzmir: 1996.
Evliyâ Çelebi Seyahatnâmesi.
I. Kitap. Yay. Haz. R. Dankoff,
İstanbul: Yap Kredi Yaynlar, 2005.
Evliyâ Çelebi Seyahatnâmesi.
II. Kitap. Yay. Haz. Zekeriya Kurşun.
İstanbul: Yap Kredi Yaynlar, 1998.
Evliyâ Çelebi Seyahatnâmesi.
VII. Kitap. Yay. Haz. Yücel Dağl,
İstanbul: Yap Kredi Yaynlar, 2003.
Evliyâ Çelebi Seyahatnâmesi.
IX. Kitap. Yay. Haz. Yücel Dağl,
İstanbul: Yap Kredi Yaynlar, 2005.
Kitab- Bahriye (Pirîreis).
Ed. Bülent Ar. Ankara: T.C. Başbakanlk Denizcilik Müsteşarlğ, 2002.
KURT, Sadk. “19. ve 20. Yüzyllarda Karşyaka’nn Ulaşm.”
Karşyaka Kültür ve Çevre Sempozyumu, Bildiriler
. İzmir: 2005, ss. 23-44.
SEZER, Lütfü İhsan. “Karşyaka (İzmir) Yöresinde DepremAktivitesi ve Riski.”
Karşyaka Kültür ve Çevre Sempozyumu, Bildiriler
. İzmir: 2005, ss. 132-141.
SÜMER, Faruk.
“Oğuzlar (Türkmenler) Tarihleri-Boy Teşkilat-Destanlar.”
İstanbul: Türk Dünyas Araştrmalar Vakf, 1999.
ŞAHİN, İbrahim.
Eski Türkçe Dönemi (VI-XI. Yüzyl) Temel Eserlerinde Geçen Yer Adlar
. Bişkek: Krgzistan-Türkiye Manas Üniversitesi Sosyal Bi-
limler Enstitüsü, (Yaynlanmamş Doktora Tezi), 2006.
------------------ “Evliya Çelebi’nin Nif-İzmir Merkez Güzergâh.”
Türk Dünyas İncelemeleri Dergisi.
Say XI/2, Kş,
2011, ss. 155-179.
TEKİN, Talat.
Orhon Yaztlar
. Ankara: TDK, 1998.
Türkiye’de Halk Ağzndan Derleme Sözlüğü
. C. I-XII. Ankara: Türk Dil Kurumu, 1993.
UMAR, Bilge.
Türkiye’deki Tarihsel Adlar.
İstanbul. İnklâp Kitabevi, 1993.
YILDIRIM, Cevat.
Güzelhisar (Aliağa Çevresi İle Birlikte)
. İzmir: Hür Efe Matbaas, 2001.
www. tdkterim.gov.tr/bts/ (Erişim Tarihi: 22.08.2011).
(Erişim Tarihi: 22.12.2011).
(Erişim Tarihi: 22.12.2011).
1...,165,166,167,168,169,170,171,172,173,174 176,177,178,179,180,181,182,183,184,185,...268
Powered by FlippingBook