Kent & Seyyah: Evliya Çelebi'nin Gözüyle İzmir ve Çevresi - 3.Cilt - page 174

164
Kent ve Seyyah: Evliya Çelebi’nin Gözüyle İzmir ve Çevresi-III
Anatolu:
Anadolu karşlğnda kullanlmş bir kelimedir.
Melemen
’i tantrken
“Anatolu hâkinde Cezâyir kaleminde Sğla sancağ hudûdun-
da…”
ifadesinde geçer. Bu kelimenin yerine bazen
Rûm
ifadesi de kullanlmaktadr.
8.
Zamanadlar (Hrononim)
Seyahatnâme’nin başka yerlerinde zaman bildiren çokça hrononim kullanlmşsa da araştrmamza konu olan bölümlerinde yalnz dört
hrononime rastlanmştr.
İskender-i Kübrâ asr:
Nif bahsinde, bu şehrin hangi dönemde kurulduğunu anlatmak için kullanlmştr. Büyük İskender zamann
kastetmektedir.
Sarhan Baba Sultân zamân- sa‘âdeti
: Nif bahsinde, Nif’in alnş tarihini anlatmak için verilen bir zamandr.
Sultân Ahmed zamân:
Melemen bahsinde, Melemenlilerin başna sivrisinek belasn saran dervişin şehre geldiği dönemi anlatmak için
kullanlmştr.
Leyle-i Ramazân:
Melemen bahsinde, Melemenlilerin başna sivrisinek belasn saran dervişin şehre geldiği ay ve günü anlatmak için
kullanlmştr.
Sonuç:
Araştrmamza konu olan
Evliya Çelebi
Seyahatnâme’nin
Nif, Bergama, Melemen Güzelhisar, Kara Foça, Melemen
bölümlerinde
geçen adbilimcil sözvarlğnn metinde ve sahada tespitine yönelik yaplmş olan bu çalşmada toplam 118 adbilimcil sözvarlğ tespit edil-
miştir. Bunlar, abilimin
yeradlar, kişiadlar, kökadlar, kentlikadlar, bitkiadlar, hayvanadlar, eladlar, zamanadlar
gibi alt kollar esasnda snf-
landrlmş ve çeşitli açlardan değerlendirilmiştir. Adbilimcil sözvarlğnn snflandrlmas sonucunda ortaya çkan dağlma bakldğnda,
bunlardan 32’nin
yerad
, 29’unun
kişiad
, 19’unun
kentlikad
, 13’ünün
elad
, 11’inin
bitkiad
, 6’snn
hayvanad
, 5’inin
kökad
ve son olarak
4’ünün
zamanad
olduğu gözlenmiştir. Bu dağlm, Seyahatnâme’nin ne çeşit adbilimcil sözvarlğ üzerine inşa edildiğinin bir resmi olup
Çelebi’nin gezdiği bölgelerde nelere önem verdiğinin, dolaysyla neleri kaydetme gereği duyduğunun da dar ölçekli bir aynas niteliğin-
dedir.
KAYNAKLAR
ATSIZ, H. Nihal.
Âşkpaşaoğlu Tarihi
. Ankara: Kültür ve Turizm Bakanlğ Yaynlar, 1985.
BAKKAL, Cevat.
Melemen Kazas: XV-XVIII. Yüzyllar
, İzmir: Ege Üni. SBE (Yaynlanmamş Doktora Tezi), 1994.
--------------- “Tapu Tahrir Defterlerinde Menemenle İlgili Vakf Kaytlar.”
Vakflar Dergisi.
S. XXVI. 1997.
1...,164,165,166,167,168,169,170,171,172,173 175,176,177,178,179,180,181,182,183,184,...268
Powered by FlippingBook