Kent & Seyyah: Evliya Çelebi'nin Gözüyle İzmir ve Çevresi - 3.Cilt - page 173

Seyahatnâme’nin İzmir Bölümünde (Nif-İzmir Merkez Aras) Geçen Adbilimcil Unsurlarn Tasnif ve Değerlendirilmesi
163
Hüdâvendigar Sancağ
: Bergama bahsinde Bergama’nn bağl olduğu sancak bilgisiyle geçer.
114
Cezayir Kalemi
:
Melemen Güzelhisar
bahsinde,
Melemen
’in mali bakmdan kaytl bulunduğu idari yap olarak geçmektedir.
115
Sğla Sancağ
: Melemen
’in hangi sancağa bağl olduğu bilgisi verilirken anlmştr. Yine
“Melemen davulu gibi ötmek”
deyiminin kullanl-
dğ yerler arasnda zikredilmektedir. Çelebi, günümüzde İzmir ili snrlar içinde kalan pek çok yerin o devirde Sğla Sancağ’na bağl ol-
duğunu kaydetmektedir. Çelebi’nin Söke ziyareti bahsinde Söke için vermiş olduğu
“Ayasuluk hâkinde ve Cezâyir eyâleti kaleminde Sğla san-
cağ paşasnn tahtdr. Sğla bir cezîre yer olmak ile paşa ve kâ’immakâm bu vilâyet-ortas Söke'de sâkindir. Paşalara mahsûs sarây vardr.”
116
şeklin-
deki kayd dikkate alacak olursak Sğla Sancağ’nn ortasnda yer almas sebebiyle Söke o devirde sancağn merkezi konumunda bir yer
olup sancağn paşas ve paşann saray Söke’de bulunmaktadr.
Acem (ülkesinde)
: İran karşlğnda kullanlmştr.
Melemen
’in sivrisineklerinin misafirleri srmamas, Acem ülkesindeki Kâşiyân akrep-
lerinin misafiri sokmamasna benzetilirken zikredilmiştir.
Germiyan Sancağ
:
“Melemen davulu gibi ötmek”
deyiminin bilindiği ve kullanldğ yerler arasnda, ayrca Melemen Tuzlas’ndan hangi
bölgelere tuz gittiği bilgisi verilirken zikredilir.
Aydn Sancağ
:
“Melemen davulu gibi ötmek”
deyiminin bilindiği ve kullanldğ yerler arasnda zikredilir.
Sarhan Sancağ
:
“Melemen davulu gibi ötmek”
deyiminin bilindiği ve kullanldğ yerler arasnda, ayrca Melemen Tuzlas’ndan hangi
bölgelere tuz gittiği bilgisi verilirken zikredilmiştir.
Bursa Sancağ
:
“Melemen davulu gibi ötmek”
deyiminin bilindiği ve kullanldğ yerler arasnda zikredilir.
Teke Sancağ
:
“Melemen davulu gibi ötmek”
deyiminin bilindiği ve kullanldğ yerler arasnda ve ayrca Melemen Tuzlas’ndan hangi
bölgelere tuz gittiği bilgisi verilirken zikredilir.
Karahisar Vilayeti
:
Tuzla-i Melemen
’ndan tuz giden vilayetler arasnda anlr.
7.2. Doğaleladlar
(Rus. Prirodny xoronim, Alm. Geographischer raumname):
İdarîeladlar dşnda idarî olmamakla birlikte kendine ait snrlar olan az sayda doğalelad de göze çarpmaktadr.
Rûm
: Anadolu karşlğnda kullanlmştr. Karaburun zeytini ve bu zeytinin tüm
Rum
’da meşhur olduğu bilgisi verilirken zikredilmiş-
tir.
114
Age.
s. 45.
115
Age.
s. 46.
116
Age.
s. 79
1...,163,164,165,166,167,168,169,170,171,172 174,175,176,177,178,179,180,181,182,183,...268
Powered by FlippingBook