Kent & Seyyah: Evliya Çelebi'nin Gözüyle İzmir ve Çevresi - 3.Cilt - page 172

162
Kent ve Seyyah: Evliya Çelebi’nin Gözüyle İzmir ve Çevresi-III
de birincisidir. İncelediğimiz ksmda olduğu gibi genellikle Çelebi’nin dâhil olduğu ziyafetlerle anlmaktadr. Evliya Çelebi’nin yemek
zevki ve devrin ziyafet anlayş hakknda ipucu niteliğindedir.
Koyun:
Bergama bahsinde geçer.
Ellez Paşa
’nn Evliya Çelebi’nin ailesine ait Kütahya’nn Sandkl ovasndaki çiftlikten gasp ettiği mal-
lar arasnda anlr.
Ellez Paşa
bu çiftlikten yedi bin koyun çalmştr.
108
Kulun:
Bergama bahsinde geçer.
Ellez Paşa
’nn çiftlikten gasp ettiği hayvanlar arasnda anlr.
Ellez Paşa
çiftlikten üç yüz kulunlu ksrak
ve at çalmştr.
109
Kulun bir yaşna kadar olan at yavrularna verilen isimdir.
Ksrak:
Bergama bahsinde geçer. Bk. Kulun. Ksrak atn dişisine verilen isimdir.
At:
Tuzla- Melemen
ve
Bergama
bahsinde zikredilmektedir. Çelebi, Gediz’i geçerken atlar nehrin karşsna yüzdürerek geçirmiş, kendi-
leri ise kaykla geçmişlerdir.
110
Bu hayvann ad,
Ellez Paşa
’nn çiftlikten gasp ettiği hayvanlar arasnda da anlmaktadr. Bk. Kulun.
Sivrisinek
: Seyahatnâme’nin
Melemen
bahsinde geçmektedir. Temmuz aynda ortaya çkan, şehirdeki misafirlere hiçbir şey yapmadğ
halde şehir halkna büyük eziyetler yaşatan sivrisineğin nasl peyda olduğu ve buna bağl olarak
“Melemen davulu gibi ötmek”
deyiminin
ortaya çkş uzun uzun anlatlmaktadr. Çelebi’nin sivrisineği “neyzen” olarak nitelendirmesi de oldukça dikkat çekicidir.
111
Çelebi’nin
anlattğ bu sivrisinek, XVI. yüzyl ortalarnda yaşadğ sanlan Süleyman Menemenî’nin divannda “Anamur sineği” adyla geçmektedir.
Menemenî bu sineğin haziran aynda ortaya çktğn kaydetmektedir.
112
7. Eladlar (Horonimler):
Seyahatnâme’nin bu bölümünde çok sayda elad bulunmaktadr. Bunlar kendi içinde iki gruba ayrmak mümkündür.
7.1. İdarîeladlar (Rus. Adminstrativny horonim; Alm. Politischer raumname):
Bunlar çoğunlukla Çelebi’nin ziyaret ettiği il ve ilçelerin o devirde idari bakmdan bağl olduklar sancak ve eyaletleri gösteren idari
yaplardr.
Kütâhiyye Eyaleti
:
Nif, Bergama, Kara Foça
bölümlerinde geçer. Buralarn o devirde Kütahiye Eyaleti topraklarnda olduğu bilgisiyle
anlr.
113
108
Age.
s. 45.
109
Age.
s. 45.
110
Age.
s. 45.
111
Age.
s. 47, 48.
112
Ersin Doğer.
age.
s. 75.
113
Evliyâ Çelebi Seyahatnâmesi.
IX. Kitap. s. 45.
1...,162,163,164,165,166,167,168,169,170,171 173,174,175,176,177,178,179,180,181,182,...268
Powered by FlippingBook