Kent & Seyyah: Evliya Çelebi'nin Gözüyle İzmir ve Çevresi - 3.Cilt - page 171

Seyahatnâme’nin İzmir Bölümünde (Nif-İzmir Merkez Aras) Geçen Adbilimcil Unsurlarn Tasnif ve Değerlendirilmesi
161
XVI. yy.’da dokumaclkta ünlü olan
Melemen
100
Seyahatnâme’den de anlaşldğna göre, tekstilin ham maddesi olan pamuğu da kendi
bölgesinden temin etmekte ve bu özelliğini Çelebi’nin geldiği dönemde de korumaktayd.
Simsim
:
Melemen Güzelhisar
’nn övülmeye değer ürünleri arasnda anlr.
101
Çelebi bu sözcüğü
susam
anlamnda kullanmştr.
Kavun
:
Melemen Güzelhisar
’nn övülmeye değer ürünleri arasnda anlr.
102
Bu yörenin kavun ve karpuzunun meşhur olduğu Süleyman
Menemenî’nin divannda geçmektedir.
Karpuz
:
Melemen Güzelhisar
’nn övülmeye değer ürünleri arasnda anlr.
103
Karaburun zeytûnu
: Çelebi,
Kara Foça Liman
’ndan bahsederken anar ve Anadolu’da
Karaburun Burnu
’nun zeytininin meşhur olduğun-
dan bahseder.
104
Ilgn
: Çelebi’nin
Kara Foça’
dan
Tuzla-i Melemen
’e giderken seyrettiği ormandaki ağaçlardr.
105
Ilgn, lgngillerden, Akdeniz bölgesinde
yetişen bir ağaç veya ağaççk cinsi olup Latincesi
tamarix
olarak bilinir (www. tdkterim.gov.tr/bts/).
Zeytun:
Çelebi, Kara Foça bölümünde, Kara Foça’nn karşsnda bulunan Karaburun’dan bahsetmiş ve burada yetişen zeytinlerin tüm
Anadolu’da meşhur olduğunu kaydetmiştir.
106
Çelebi’nin sözünü ettiği burun günümüzde Karaburun ilçesinin üzerinde olduğu Karabu-
run Yarmadas’dr. Günümüzde Mordoğan ve Eski Mordoğan arasnda çok sayda oldukça yaşl zeytin ağaçlar vardr. Bölgenin yaşllar
bu ağaçlarn en az 400-500 yllk olduğunu söylemektedirler. Öyle görünüyor ki, Çelebi’nin sözünü ettiği meşhur zeytinler bu ağaçlarda
yetişmekteydi.
6. Hayvanadlar (Zoonimler)
:
Seyahatnâme’nin bu bölümünde özel isim niteliğinde hayvan adna rastlanmamştr. Çalşmamza konu olan ksmlarda geçen hayvan
isimleri ya tür ad olarak ya da bir türün farkl cins ve yaşlarn ifade eden cins isim niteliğinde kelimelerdir. Bunlar şunlardr.
Kuzu
: Çelebi ve beraberindekilerin
Nif’
ten
Manisa
’ya giderken mola verip çadr kurduklar Şehzâde Yaylas bahsinde geçer. Bu yaylada
bulunan çobanlardan bir kuzu almşlar, kesip kebap edip yemişlerdir.
107
Seyahatnâme’de en çok ismi geçen hayvan türlerinden biri, belki
100
Ersin Doğer.
age.
s. 297.
101
Evliyâ Çelebi Seyahatnâmesi.
IX. Kitap. s. 46.
102
Age.
s. 46.
103
Age.
s. 46.
104
Age.
s. 46.
105
Age.
s. 46.
106
Age.
s. 46.
107
Age.
s. 38.
1...,161,162,163,164,165,166,167,168,169,170 172,173,174,175,176,177,178,179,180,181,...268
Powered by FlippingBook