Kent & Seyyah: Evliya Çelebi'nin Gözüyle İzmir ve Çevresi - 3.Cilt - page 169

Seyahatnâme’nin İzmir Bölümünde (Nif-İzmir Merkez Aras) Geçen Adbilimcil Unsurlarn Tasnif ve Değerlendirilmesi
159
ad İmaret Sokak’tr. Vaktiyle bir şahsa satlan ve günümüzde bakkal olarak kullanlan kubbeli tarihî yap da bu imarethane içinde muhte-
melen bir mekteb-i sbyân olmaldr. Mühürlü Sultan ile bu yapnn arkasnda kalan ve günümüzde boş duran arazi de eski İmaret alan
olmaldr.
91
4.2. Kentlikeladlar (Rus. Gorodskoy Horonim):
4.2.1. Meydanadlar (Agoronim):
O devrin çarşlar, küçük bir meydann etrafnda şekillendiğinden çarş sözcüğünün ayn zamanda meydan anlamna gelecek şekilde
kullanldğ görülmektedir. Seyahatnâme’nin incelediğimiz bölümünde, biri gizli diğer ikisi açk olmak üzere üç agoronime rastlanmaktadr.
(Nif) Çârşû(su):
Nif
bahsinde
, Emet Beğ Câmi‘i
’nin bulunduğu
“çârsû” olarak geçer. O devirde Nif’te başka çarş olmadğndan bir tam-
layana ihtiyaç duyulmakszn tür ad niteliğindeki
“çârsû”,
özel ad görevi üstlenmiştir.
Bâzâr Meydân
:
Melemen
bahsinde,
Ali Ağa Çeşmesi
ve
Bazaryeri Hamam
’nn bulunduğu meydan olarak geçmektedir. Bugünkü ad Eski
Bazaryeri’dir.
Çârşû Meydân
:
Melemen
bahsinde,
Mahkeme Câmi‘i
’nin bulunduğu meydan olarak geçer. Seyahatnâme’de anlan
Sebilhane, Bezzazistan
ve
Çifte Hamam
yaplar da bu meydan etrafndadr.
Yaptğmz çalşmalar srasnda Çelebi’nin isimlerini zikrettiği yaplarn bu iki meydan etrafnda toplandğn fark ettik. Bu durum şeh-
rin mimarisi konusunda da bize şk tutmaktadr. Öyle anlaşlyor ki o devirde Melemen iki meydan etrafnda toplanyordu. Bunlardan
birincisi Çelebi’nin
Bâzâr Meydân
adyla andğ günümüzdeki Eski Bazaryeri, ikincisi ise Çelebi’nin
Çârşû Meydân
adyla andğ günümüz-
de Arasta Caddesi’nin Taşhan ve Bezazistan ortasnda kalan bölümüdür.
4.3. Diğerleri:
Çelebi, gezip gördüğü başka yerlerde olduğu kadar bu bölümde çeşmelere, ziyaretgâhlara yer vermez. Bu bölümde yer
verdiği bir çeşme, bir ziyaretgah ve bir tuzla ad aşağdadr:
İstavriz Köşkü (Bâğçesi)
: Bergama
bahsinde, Üsküdar’da, Ellez Paşa’nn kellesinin vurulduğu bahçe olarak anlr.
92
Bezzazistan
: Melemen bahsinde geçmektedir. Çelebi’nin
Bezzasitan
diye zikrettiği yap günümüzde halk arasnda Bedesten adyla bi-
linmektedir. Ana kaps, Mahkeme Cami, Taş Han, Çifte Hamam yaplar gibi Evliya Çelebi’nin bahsettiği
Çârsû Meydân
’na açlmaktadr.
Kitabesi yoktur. Kubbeli bir yapdr. Şimdilerde içinde tarm aletlerinin satldğ bir mağaza olup şahs mal olarak kullanlmaktadr.
Manisa Çelebisi Fahrettin Camii Vakflar arasnda içinde 30, dşnda 40 sandukas olan bir bina olarak anlmaktadr.
93
91
Yapnn bir kütüphane mi, bir türbe mi yoksa mektep mi olduğu konusunda farkl görüşler vardr. Bu tartşmalar için bk. Duran 1996: 59.
92
Evliyâ Çelebi Seyahatnâmesi.
IX. Kitap. s. 34,46,47.
1...,159,160,161,162,163,164,165,166,167,168 170,171,172,173,174,175,176,177,178,179,...268
Powered by FlippingBook