Kent & Seyyah: Evliya Çelebi'nin Gözüyle İzmir ve Çevresi - 3.Cilt - page 168

158
Kent ve Seyyah: Evliya Çelebi’nin Gözüyle İzmir ve Çevresi-III
Çifte Hammâm
: Çelebi’nin
Melemen
’de adn zikrettiği üç hamamdan ikincisidir. Yakn zamana kadar işletmecisi olan kişinin adna
bağl olarak
Ahmed Ağa Hamam
biçiminde adlandrlan hamam aslnda iki hamamdan oluşmaktadr. Kadnlar hamam ksm çalşmadğ
için halk arasnda tek bir hamam olarak bilinmektedir. Seyahatnâme’de
Çifte Hamam
olarak geçen hamam buras olmaldr.
Mahkeme Cami-
si
’nin güneydoğu kaps ile karş karşya olup
Çârsû Meydân
’na açlmaktadr.
Tahrir defterlerinde
Karakad Hamam
olarak geçen ve geliri Tire’deki
Yüksek Medrese
’ye giden ve
Kara Kad
isimli bir şahsn vakf olan
hamam
88
bu olmaldr.
Eski Hammâm
: Çelebi’nin
Melemen
’de adn zikrettiği üç hamamdan sonuncusudur. Çelebi, ad dşnda hiçbir bilgiye yer vermemiştir.
Tahrir defterlerinde
Sünbül Paşa Camii
vakflar arasnda
Eski Hamam
adnda bir vakf geçmektedir.
89
Ersin Doğer bu hamam’n yerinde
günümüzde dükkanlarn mevcut olduğunu ifade etmektedir.
90
Evliya Çelebi, Güzelhisar’da da bir hamamdan bahsetmiş fakat ismini vermemiştir. Günümüzde ayakta olmayan yap, yknt halinde
köy meydannda bulunmaktadr. Köylüler tarafndan
Hamam Yeri
olarak bilinmektedir.
4.1.3. Çeşmeler:
Alî Ağa Çeşmesi
: Çelebi’nin
Melemen
’de varlğndan bahsettiği on alt çeşmeden adn andğ tek çeşmedir. O devirde dört cepheli olan
ve iki tarafnda kitabesi bulunan ve de Ali Ağa adnda biri tarafndan yaptrlan çeşmenin
Bâzâr Meydân’
nda olduğu belirtilmiştir. Bugün
Merdivenli Bazaryeri
olarak bilinen bu noktada eski bir çeşme bulunmayp çeşmenin tamamen yok olduğu anlaşlmaktadr.
Sebîlhâne:
Evliya Çelebi’nin
Çârsû Meydân
’nda olduğunu söylediği ve kitabesini verdiği Sebilhane, asli görevini icra etmese de günü-
müzde ayaktadr. Evliya Çelebi’nin iki beytini kaydettiği kitabe 7 beyitten ibaret olup hâlen yerinde ve sağlamdr. Kitabeden anlaşldğ
üzere
Sultan Ahmed
emriyle
Ahmed Ağa
tarafndan 1026/1617 ylnda yaptrlmştr. Sebilhane günümüzde Taş Han’n önünde, Arasta Cad-
desi’nde, diğer bir ifadeyle Çelebi’nin
Çârsû Meydân
diye bahsettiği meydandadr. Kaps duvarla örülü olan Sebilhane’nin suyu yoktur ve
bir hayli bakmsz ve ilgisiz durumdadr.
4.1.4. Diğerleri:
İmaret
: Evliya Çelebi’nin
“… bir imareti vardr.”
şeklinde ksaca bahsetmiş olduğu yer günümüzde Mühürlü Sultan Tekkesi ve Kubbeli
Bakkal olarak bilinen tarihî yaplar da içine alan mntka olmaldr. Buras hâlen Menemen Müftülüğü’nün yanndadr ve buradaki sokağn
88
Age.
s. 83.
89
Age.
s. 79.
90
Ersin Doğer.
age.
s. 331.
1...,158,159,160,161,162,163,164,165,166,167 169,170,171,172,173,174,175,176,177,178,...268
Powered by FlippingBook