Kent & Seyyah: Evliya Çelebi'nin Gözüyle İzmir ve Çevresi - 3.Cilt - page 167

Seyahatnâme’nin İzmir Bölümünde (Nif-İzmir Merkez Aras) Geçen Adbilimcil Unsurlarn Tasnif ve Değerlendirilmesi
157
Derviş Ağa
Câmi‘i
: Seyahatnâme’de verilen bilgilere göre o devirde kiremit örtülü olan cami kitabesinden Hic. 1056 ylnda, Derviş
Ağa adnda bir kişi tarafndan yaptrldğ anlaşlmaktadr.
84
Caminin minaresi dşnda eskiye ait bir şey kalmamş, her şeyi yenilenmiştir. Günümüzde “Cuma Camisi” olarak bilinmektedir. Bahçe-
sinde eski birkaç mezar vardr, fakat üzerlerinde bir yaz bulunmadğndan kime ait olduğu bilinmemektedir.
Mahkeme Câmi‘i
: Çelebi’nin ifadelerinden o devirde
câmi‘-i atîk
olarak da adlandrldğn anlyoruz. Günümüzde Mahkeme Camisi
adyla bilinmektedir. Eskiden ana kaps olan güneydoğu kaps, Çelebi’nin
Çârsû Meydân
diye andğ (günümüzde Arasta Caddesi adyla
bilinir) küçük meydana açlr.
Gazzâz Câmi‘i
: Evliya Çelebi’nin
Melemen
’de adn zikrettiği dört camiden biridir. Çelebi’nin Seyahatnâmesinde kaydettiği kaps üze-
rindeki tarihten Mahmudoğlu Mustafa tarafndan yapldğ anlaşlmaktadr. Gazzâz Cami’nin ad günümüzde halk arasnda
Gazez Camii
olarak adlandrlmaktadr. Çelebi’nin kaydettiği kitabesi de yerindedir.
Ulu Câmi‘i
: Evliya Çelebi’nin
Melemen
’de adn zikrettiği dört camiden biridir. Günümüzde de ayn isimle bilinmektedir. Saruhan
Oğullar zamanndan kalan cami bölgenin en eski camisidir.
Cami-i Kebir
olarak da bilinmektedir.
85
Tahrir defterlerinde
Sünbül Paşa Camii
adyla da geçmektedir.
86
Kâsm Paşa Câmi‘i
: Evliya Çelebi’nin
Melemen
’de adn zikrettiği dört camiden biridir. Günümüzde de ayn isimle yaşamaktadr.
4.1.2. Hamamlar:
Çelebi Seyahatnâmesi’nin bu bölümünde hamamlara da yer vermiştir.
Nif’
te,
Karye-i Ulucakl
’da,
Melemen Güzelhisar
’nda,
Kara Foça
’da
hamamlarn varlğndan söz etmekle yetinirken
Melemen
’de üç hamamn ismini anmş ve haklarnda bilgi vermiştir. İsmini andğ hamam-
lar şunlardr:
Bâzâryeri Hammâm
: Çelebi’nin
Melemen
’de adn zikrettiği üç hamamdan ilkidir. Günümüzde hakknda hiçbir bilgi yoktur. Adndan
günümüzde halk arasnda
Merdivenli Pazaryeri
olarak bilinen bölgede olduğu anlaşlmaktadr. Fakat burada günümüzde hamama dair hiç-
bir iz bulunmamaktadr.
Bâzâryeri Hammâm
Tahrir defterlerinde
Feyzullah Paşa Hamam
olarak geçen hamam olmaldr. Zira tahrir defterinde
Feyzullah Paşa Ha-
mam
’nn
Menemen Pazar
’nda bulunduğu kaydedilmiştir.
87
84
Age.
s. 37.
85
Camiyle ilgili ayrntl bilgi için bk. Ersin Doğer, 1998: 315.
86
Cevat Bakkal.
agm.
s. 79.
87
Age.
s. 83.
1...,157,158,159,160,161,162,163,164,165,166 168,169,170,171,172,173,174,175,176,177,...268
Powered by FlippingBook