Kent & Seyyah: Evliya Çelebi'nin Gözüyle İzmir ve Çevresi - 3.Cilt - page 165

Seyahatnâme’nin İzmir Bölümünde (Nif-İzmir Merkez Aras) Geçen Adbilimcil Unsurlarn Tasnif ve Değerlendirilmesi
155
Tâlibi Dâ‘î
:
Melemen
’deki
Alî Ağa Çeşmesi
’nin ön cephesindeki kitabeyi yazan şairin addr.
72
Gnâyî
:
Melemen’deki Ali Ağa Çeşmesi
’nin doğu cephesindeki kitabeyi yazan şairin addr.
73
2.2.4. Din Büyüklerinin Adlar
:
Bu bölümde iki din büyüğünün ismi geçmekte olup her ikisi de Melemen’deki
Ali Ağa Çeşmesi
üzerindeki tarihte yer almaktadr.
Hüseyin
: Hz. Hüseyin.
Ali Ağa çeşmesi
üzerindeki tarihte
“Akd Hüseyn aşkna ayn- Alî”
dizesinde geçer.
Alî
: Ali Ağa Çeşmesi
üzerindeki tarihte
“Akd Hüseyn aşkna ayn- Alî”
dizesinde geçer. Tevriye sanat yaplarak hem Hz. Ali’nin hem de
çeşmeyi yaptran
Ali Ağa
’nn kastedildiği anlaşlmaktadr.
2.3. Diğer Kişi Adlar:
Evliya Çelebi’nin gezisi srasnda görüp konuştuğu insanlar ve tarihî kişiler dşnda, o devirde yaşayp yaşamadğn bilmediğimiz kişi-
ler de vardr. Bu şekilde üç isim bulunmaktadr:
Çelebi Cüce
:
Çelebi’nin
“Rûm'un zurefâlarndan”
diye zikrettiği kişilerden birisidir.
Karye-i Ulucakl
bölümünde, Manisa lalesi soğanla-
rndan birine 10 kuruş vermesi dolaysyla anlmştr.
74
Seyahatnâme’nin 7. cildinde, Krm bölümünde, bir lale ismiyle birlikte muhtemelen
ayn kişinin ad bir kez daha geçmektedir. Buradaki bilgilerden anlaşldğna göre o devirde bu kişinin adyla birlikte anlan
“Çelebi Cüce’nin
filandra lâlesi”
adnda bir lale türü mevcuttur.
75
Balatl Solak
:
Çelebi Cüce
’yle birlikte Seyahatnâme’de
“Rûm'un zurefâlarndan”
diye bahsedilmektedir. Bu kişi de 10 kuruşa tek bir Ma-
nisa lalesi soğan satn almştr.
76
Mahmûd:
Bergama bölümünde geçmektedir. Evliya Çelebi’nin
“Mahmûd nâm bir birâderimiz”
diye bahsettiği kişinin küçük kardeşi ol-
duğu anlaşlmaktadr. Çelebi’nin babas İstanbul’a Ellez Paşa’y şikâyete giderken Evliya Çelebi’yle birlikte
Mahmûd
’u da beraberinde gö-
türmüştür.
77
3. Kökadlar (Etnonimler):
Sarhan Bay Oğullar
: Metinde Saruhan Oğullar Beyliği ve bu beyliğin sahipleri anlamnda geçmekte olup
Melemen Güzelhisar
’nn al-
nşyla ilgili bilgilerde zikredilir.
72
Age.
s. 47.
73
Age.
s. 47.
74
Evliyâ Çelebi Seyahatnâmesi.
IX. Kitap. s. 38.
75
Evliyâ Çelebi Seyahatnâmesi.
VII. Kitap. 2003, s. 222.
76
Evliyâ Çelebi Seyahatnâmesi.
IX. Kitap. s. 38.
77
Age.
s. 45.
1...,155,156,157,158,159,160,161,162,163,164 166,167,168,169,170,171,172,173,174,175,...268
Powered by FlippingBook