Kent & Seyyah: Evliya Çelebi'nin Gözüyle İzmir ve Çevresi - 3.Cilt - page 163

Seyahatnâme’nin İzmir Bölümünde (Nif-İzmir Merkez Aras) Geçen Adbilimcil Unsurlarn Tasnif ve Değerlendirilmesi
153
Kara Ece (Ya‘kûb)
: Metinde bir yerde
Kara Ece,
bir yerde ise
Kara Ece Ya‘kûb
adyla geçer. Orhan Gazi’nin “Kara” lakapl krk akncs
arasnda anlmakta olup
Kara Foça
’y fetheden diğer yiğitlerle birlikte anlmaktadr.
62
Âşkpaşaoğlu Tarihi
’nde
Ece Beğ, Yakup Ece (Beğ)
adyla geçen kahramandr. Bu tarih kitabna göre bu kişi,
Orhangazi
ve oğlu
Süleyman
Paşa
’nn yannda bulunmuş, azizliği ve bahadrlğ ile tannmaktadr.
Süleyman Paşa
’nn Gelibolu’ya çkmasnda büyük yararllk göstermiş
ve kendisine yaptklar için Gelibolu’ya çktktan itibaren bir yl içinde fethedilen topraklar tmar olarak verilmiştir.
63
Çanakkale’nin Eceabat
ilçesinin ad bu kişinin adndan gelmektedir.
64
Kara Mürsel
: Seyahatnâme’de,
Orhan Gazi
’nin aknclar arasnda anlmş olup
Kara Foça’
y fetheden yiğitlerden biri olarak zikredilmiş-
tir.
Karaca Mürsel
ad Âşkpaşaoğlu Tarihi’nde de geçmektedir. Bu tarih kitabnda Orhan Gazi’nin bahadrlarndan biri olarak geçer. İzmit
fethedildikten sonra bu kişiye tmar olarak verilmiştir.
65
Kocaeli’nin Karamürsel ilçesi bu kişinin adndan gelmektedir.
66
Kara Balkesir
: Seyahatnâme’de, Orhan Gazi’nin “Kara” lakapl krk akncsndan ve
Kara Foça
’y fetheden yiğitlerden biri olarak anlr.
Kara Bekir
: Metinde, Orhan Gazi’nin “Kara” lakapl krk akncsndan ve
Kara Foça
’y fetheden yiğitlerden biri olarak zikredilir.
Kara Koca
: Metinde, Orhan Gazi’nin “Kara” lakapl krk akncsndan ve
Kara Foça
’y fetheden yiğitlerden biri olarak anlr. Çelebi’nin
verdiği bilgiye göre
Kara Foça
ile birlikte şehre ilk giren akncdr. Çelebi, Nif’ten Manisa’ya giderken
Karye-i Karakoca
isminde bir köyden
bahsetmektedir. Çelebi, köyle ilgili bilgi verirken
“Kara Koca Sultân bu karye içre yayla boğaz ağznda bir kubbe içre medfûndur.”
şeklinde bir
kayt düşmüştür.
67
Foça’y fethedenler arasnda bulunan Kara Koca ile bu köyde yatan kişi arasnda ilişki kurmamş olmakla birlikte bu iki
ismin de ayn kişi olabileceği akla gelmektedir. Tabiî ki konunun Bursa’da ve Çanakkale’de ayn isimdeki köyler de dikkate alnarak müs-
takil bir çalşma kapsamnda ele alnp incelenmesi gerekmektedir.
Kara Foça
: Metinde, Orhan Gazi’nin “Kara” lakapl krk akncsndan ve
Kara Foça
’y fetheden yiğitlerden biri olarak geçer. Çelebi’ye
göre Kara Koca ile birlikte şehre ilk giren ve bu olaya bağl olarak şehrin
Kara Foça
ismini almasna ilham kaynağ olan kişidir.
Kara Ece, Kara Mürsel
gibi kahramanlar başka tarihî kaynaklarda da görüldüğü halde
Kara Foça
başka kaynaklarda görülmez.
62
Age.
s. 46.
63
Hüseyin Nihal Atsz.
Âşkpaşaoğlu Tarihi.
Ankara: Kültür ve Turizm Bakanlğ Yaynlar, 1985, s. 52, 55.
64
(Erişim Tarihi: 22.12.2011).
65
Age.
s. 44.
66
(Erişim Tarihi: 22.12.2011).
67
Age.
s. 38.
1...,153,154,155,156,157,158,159,160,161,162 164,165,166,167,168,169,170,171,172,173,...268
Powered by FlippingBook