Kent & Seyyah: Evliya Çelebi'nin Gözüyle İzmir ve Çevresi - 3.Cilt - page 162

152
Kent ve Seyyah: Evliya Çelebi’nin Gözüyle İzmir ve Çevresi-III
Hac Emet Beğ:
Nif
bahsinde geçmektedir.
Nif
’i,
Sarhan Bay Sultan
adna fetheden kişi olarak anlmaktadr. Kendi adn taşyan caminin
kitabesinde ad “
el-Hâc Emmet bin Osmân”
olarak kaydedilmiştir.
56
Orhan Gazi:
Bergama,
Kara Foça
bölümlerinde geçmektedir. Bu şehirleri Osmanl topraklarna katan padişah olarak anlmaktadr.
57
1281-1362 tarihleri arasnda yaşamş Osmanl Devletinin ikinci padişahdr.
Gâzî Hudâvendigâr
:
Nif
ve
Melemen Güzelhisar
bahislerinde geçmektedir. Bu bölümde
Sultân Murâd- Evvel
adyla da anlmaktadr.
Nif’
in ve
Melemen Güzelhisar
’nn onun zamannda Osmanllarn eline geçtiği bilgisi verilir.
58
I. Murat adyla bilinen 1326-1389 tarihleri ara-
snda yaşamş Osmanl padişahdr.
Ellez Paşa
:
Bergama
bahsinde geçer. Padişaha isyan eden ve sonrasnda Evliya Çelebi’nin ablasn kaçran, ardndan Çelebi ailesinin
Kütahya’da, Sandkl Ovas’ndaki mallarn kaçran ve bu olaylar sebebiyle Çelebi’nin babas tarafndan IV. Murat’a şikayet edilen ve en
sonunda İstanbul’da kellesi uçurulan paşadr. Hikâyesi Seyahatnâme’de uzun uzun anlatlr. Hikâye içinde
İlyâs Paşa
ve
Kel İlyâs Paşa
adla-
ryla da zikredilmektedir.
59
Paşann “kel” lakabn almas onun saçnn dökülmüş olmasndan gelmektedir. Nitekim kellesi uçurulduğunda
Çelebi’nin babas bunu bizzat görmüştür.
Ellez Paşa
olarak adlandrlmasnn sebebi ise adnn İlyas olmasndandr. İlyas > Ellez (Hdrellez
sözcüğünün ikinci unsurunda olduğu gibi).
Küçük Ahmed Paşa
:
Ellez Paşa
’nn isyann bastrmak için
Bergama
’ya gelen,
Ellez Paşa’
y yenip kendisini yakaladktan sonra
İslambol
’da
padişahn huzuruna çkaran paşadr.
60
Murâd- Râbî’
: Bergama bahsinde geçer. Çelebi’nin
Ellez Paşa
’y şikayet ettiği ve hikâyenin sonunda
Ellez Paşa
’nn kellesini vurduran
padişahtr. Daha sk olarak
Sultân Murâd
adyla geçmektedir.
61
Çelebi, padişah isimleri konusunda çok özenlidir. Ayn isimde birden fazla padişah varsa bahsini ettiği padişaha ait diğer isimleri ve
lakaplar da kullanmaya özen göstermektedir.
Sultân Ahmed
:
I. Ahmet adyla da bilinen, 1590-1617 tarihleri arasnda yaşamş 14. Osmanl padişahdr. Seyahatnâme’nin bu bölü-
münde
Melemen
’in sivrisinekleriyle ilgili hikâye anlatlrken anlmştr. Çelebi, metinde geçen Sultan Ahmed’in kaçnc Ahmet olduğunu
belirtmemiştir.
“Ve hâlâ ihtiyâr kimesneler nakletdiler kim…”
ifadesinden I. Ahmet olduğu sonucuna varyoruz. Zira olay, II. Ahmet zamanda
gerçekleşmiş olsayd, rivayeti ihtiyar kimselere dayandrma gereği duymamas icap ederdi.
56
Age.
s. 37,38.
57
Age.
s. 45.
58
Age.
s. 45.
59
Age.
s. 45,46.
60
Age.
s. 46.
61
Age.
s. 46.
1...,152,153,154,155,156,157,158,159,160,161 163,164,165,166,167,168,169,170,171,172,...268
Powered by FlippingBook