Kent & Seyyah: Evliya Çelebi'nin Gözüyle İzmir ve Çevresi - 3.Cilt - page 153

Seyahatnâme’nin İzmir Bölümünde (Nif-İzmir Merkez Aras) Geçen Adbilimcil Unsurlarn Tasnif ve Değerlendirilmesi
143
Seyahatnâme’de
“Cümle şehir halk evlerinde cemî‘i hevâyicleri ve bisât evânîleri ile brağup hânelerinin bâblarn dahi küşâde brağup bâğlara gi-
derler.”
şeklinde geçen bilgi, burasnn şehre son derece yakn bir yer olup şehir halknn kaplarn bile kapatmadan, hiçbir güvenlik önlemi
almakszn gittikleri bir yer olduğu bilgisini vermektedir ki, Değirmen Dağ ve Hdrlk (Dağ) bu konuma çok uygundur.
Şehre gelen misafirlerin konakladklar bir yer olmas dolaysyla o devirde Müsafirin Bağ şeklinde adlandrldğn tahmin ettiğimiz
yer, yine Seyahatnâme’de geçen bilgilerden anladğmz kadaryla, o dönemde bağlarla kapl olup ayn zamanda yel değirmenlerinin de
bulunduğu bir bölgedir. Diğer satr aras bilgilerle birlikte değerlendirildiğinde o devirde bu iki dağdan Değirmen Dağ ayn zamanda eski
kalenin bulunduğu tepe olmaldr (bk. Melemen Kalesi).
1.2. Dağadlar (Oronimler):
Sabuncu beli:
Çelebi’nin
Nif’
ten Manisa’ya giderken tehlikeli bulmas sebebiyle geçmeye cesaret edemediği dağ geçididir.
25
Günümüz-
de de Sabuncubeli adyla bilinmekte olup İzmir-Manisa karayolu üzerinde bulunmaktadr.
Sandkl Sahras
: Bergama bahsinde, Ellez Paşa’nn vukuatlar anlatlrken geçmektedir. Ellez Paşa, Çelebi ailesinin bu sahrada bulu-
nan çiftliklerindeki tüm hayvanlar çalp götürmüştür.
26
Söz konusu ova, Afyon Karahisar’a bağl Sandkl ilçesindedir.
Kara Foça Boğaz
: Kara Foça’nn fethi srasnda aknclarn ani bir basknla saldrdklar ve buradan Kara Foça’ya girdikleri yer olarak
geçmektedir. Biz bu boğazn Güzelhisar’n güneyine düşen Araplarderesi Boğaz ya da Horozgediği (Boğaz) olduğunu düşünüyoruz.
Karaburun Burnu
: Kara Foça bahsinde, Kara Foça’nn karşsnda bulunan burun olarak anlmş.
27
Çelebi’nin bahsettiği bu yer günü-
müzde üzerinde Karaburun ilçesinin bulunduğu ve Eski Foça’nn güneyinde bulunan yarm adadr.
1.3. Ormanadlar (Drimonimler):
Bu bölümde tek bir orman adna rastlanmaktadr.
Ilgn Ağaçlar Ormanlar:
Çelebi’nin
Kara Foça’
dan
Tuzla-i Melemen
’e giderken seyrettiği ve muhtemelen içinden geçtiği ormandr.
28
Bölgeye Balkanlarn çeşitli yerlerinden göç eden muhacirlerin yerleştirilmesi sonrasnda ormanlar sökülerek tarm arazisi haline getirilmiş-
tir. Ilgn ağac için bk.
Bitkiadlar (Fitonimler)
bölümüne.
1.3. Suadlar (Hidronimler):
Nehr-i Gedüs
: Günümüzde Gediz (Nehri) adyla bilinen çaydr. Seyahatnâme’nin birçok yerinde çeşitli vesilelerle anlmaktadr.
Çelebi’nin devrinde Gediz’in denize tam olarak hangi noktadan döküldüğü açk değildir.
25
Evliyâ Çelebi Seyahatnâmesi.
IX. Kitap. s. 37.
26
Age.
s. 45.
27
Age.
s. 46.
28
Age.
s. 46.
1...,143,144,145,146,147,148,149,150,151,152 154,155,156,157,158,159,160,161,162,163,...268
Powered by FlippingBook