Kent & Seyyah: Evliya Çelebi'nin Gözüyle İzmir ve Çevresi - 3.Cilt - page 149

Seyahatnâme’nin İzmir Bölümünde (Nif-İzmir Merkez Aras) Geçen Adbilimcil Unsurlarn Tasnif ve Değerlendirilmesi
139
kaydetmiş; bunun dşnda şehirle ilgili ayrntya yer vermeksizin uzun uzun Ellez Paşa’nn neden olduğu Çelebi’nin ailesinin yaşadğ tra-
jediyi anlatmştr.
6
Kütâhiyye:
Bergama bahsinde, Ellez Paşa’nn vukuatlar anlatlrken zikredilmiştir. Ellez Paşa, Manisa’dan Kütahya’ya adam gönder-
miş, Evliya Çelebi ailesinin evini bastrtarak Çelebi’nin ablasn kaçrtmştr.
7
Günümüzde Kütahya adyla bilinen şehirdir.
Ma‘nisa:
Birçok yerde çeşitli vesilelerle anlmştr. Günümüzde de Manisa adyla bilinen şehirdir.
Âsitâne
: Bergama bahsinde Ellez Paşa’nn hikâyesi anlatlrken geçmekte olup İslambol yerine kullanlmştr.
8
“Başkent” anlamna gelen
kelime Farsçadan Türkçeye geçmiş bir kelimedir. Seyahatnâme’nin birçok yerinde “başkent” anlamnda kullanlmştr. Bu kelime cins isim
olarak “mezar” anlamnda yine Seyahatnâme’de bolca kullanlmaktadr.
İslâmbol
: Ellez Paşa’nn hikâyesi anlatlrken geçmektedir. İstanbul demektir.
9
Üsküdar:
Ellez Paşa’nn kellesinin uçurulduğu İstavriz Köşkü’nün bulunduğu yer olarak geçer.
10
Revan:
Ellez Paşa olay yaşandğ dönemde IV. Murad’n sefer hazrlğ yaptğ şehir olarak anlr.
Melemen Güzelhisar
: Evliya Çelebi’nin günümüzde İzmir il snrlar içinde kalan bölgede ziyaret ettiği üçüncü kazadr. Çelebi şehrin
150 akçe vergi veren, 8 mahalleli, 800 haneli bir kaza olduğundan bahseder. Şehirde on üç mihrap, bir han, bir hamam ve bir mekteb-
sbyan bulunduğundan bahsetmiş fakat bunlarn isimlerini zikretmemiştir.
11
Buras günümüzde de
Güzelhisar
adyla bilinmektedir. Güzelhisar adndaki başka yerleşim birimlerinden ayrmak için
Melemen
Güzelhisar
olarak adlandrlmştr. Seyahatnâme’de gerek
Güzelhisar’
ndan gerekse de
Melemen
’den
“150 akçelik kaza”
ifadesiyle bahsedil-
mişse de
Melemen Güzelhisar
ifadesinden Güzelhisar’n o çağlarda, insanlar arasnda
Melemen
’in snrlar içinde değerlendirildiği anlaşlmaktadr.
Kara Foça
: Günümüzde Eski Foça adyla bilinen yerdir.
“Karaca Foça”
ad, yöredeki yaşllar arasnda hâlen bilinmektedir. Pirî Reis,
Kitab- Bahriyesi’nde bu şehirden çoğunlukla Eski Foça diye bahsetmiş olmakla birlikte
“Eski Foçaya Kara Foça da derler”
şeklindeki ifadesiy-
le her iki adlandrmann o devirde bulunduğunu göstermektedir.
Çelebi, Kara Foça adnn şehrin fethi srasnda şehre ilk giren Orhan Gazi’nin bahadrlarndan Kara Foça ve Kara Koca adl kişilerin
isimlerine bağl olarak geliştiğini dile getirmektedir.
12
Umar şehrin adnn Luwi dilinde
Pauwaka
(< pa-uwa-ka) olup “su-lak-yer” anlamna
geldiğini, şehrin Gediz nehrinin denize döküldüğü yere yakn olmas sebebiyle bu ad aldğ görüşündedir.
13
6
Age.
s. 45.
7
Age.
s. 45.
8
Age.
s. 45.
9
Age.
s. 45.
10
Age.
s. 45.
11
Age.
s. 46.
12
Age.
s. 46.
13
Bilge Umar.
Türkiye’deki Tarihsel Adlar
. İstanbul: İnklâp Kitabevi, 1993, s. 268, 662.
1...,139,140,141,142,143,144,145,146,147,148 150,151,152,153,154,155,156,157,158,159,...268
Powered by FlippingBook