Kent & Seyyah: Evliya Çelebi'nin Gözüyle İzmir ve Çevresi - 3.Cilt - page 145

Evliya Çelebi’nin Günümüz İzmir İl Snrlar İçinde Kulandğ Güzergâh ve Seyahatnâme’de Buna Dair Sorunlar
135
“Gel şu dağ köylerinde gezelim.”
ifadesi çoğu insan için ilginç bir teklif olmayabilir; oysa
“Gel şu dağ köylerinde, Evliya Çelebi’nin gezdiği yol-
larda gezelim.”
sözü sadece o yöre insan için değil, ister yerli isterse yabanc olsun, yaşama sevincini kaybetmemiş tüm insanlar için ilginç
ve heyecanl bir teklif olacağn düşünüyoruz.
KAYNAKLAR
ARMAĞAN, Munis.
Belgelerle Beylikler Devrinde Tire.
İzmir: Uğur-Ofset Matbaas, 1983.
BAYKARA, Tuncer.
Türk Devrinde Urla Kazas 1080-1980.
İzmir: Ege Üniversitesi Yaynlar, 1991.
ÇAĞLITÜTÜNCİGİL, Ersel. “Kemalpaşa ve Çevresi’ndeki Türk-İslam Eserleri-II (Hamamlar-Çeşmeler-Köprüler ve Baz Mezartaşlar).”
Kemalpaşa Kül-
tür ve Çevre Sempozyumu Bildirileri.
3-5 Haziran, İzmir, 1999.
DOĞER, Ersin.
İlk İskânlardan Yunan İşgaline Kadar Menemen ya da Tarhaniyat Tarihi.
İzmir: Sergi Yaynevi, 1998.
Evliya Çelebi Seyahatnâmesi.
IX. Kitap, Haz. Yücel Dağl, Seyit Ali Kahraman, Robert Dankoff. İstanbul: Yap Kredi Yaynlar, 2005.
MERİÇ, Recep.
Metropolis Kazlarnn İlk Beş Yl 1990-1995
. İzmir: MAS Matbaaclk, 1996.
PINAR, İlhan.
Gezginlerin Gözüyle İzmir
. İzmir: Akademi Kitabevi, 1996.
Pirireis Kitab- Bahriye
. Editör Bülent Ar, Ankara: T.C. Başbakanlk Denizcilik Müsteşarlğ Araştrma, Planlama ve Koordinasyon Dairesi Başkanlğ,
2002.
SIKI, Mehmet; Ortaç Onmuş, Ömer Döndüren. “Gediz Deltas’nn Güneydoğu Yakas.”
Karşyaka Kültür ve Çevre Sempozyumu, Bildiriler
, İzmir, 2005.
STRABON.
Antik Anadolu Coğrafyas (Geographika: XII-XIII-XIV).
Çev. Adnan Pekman, İstanbul: Arkeoloji ve Sanat Yaynlar, 2000.
ŞAHİN, İbrahim. “Evliya Çelebi’nin Nif-İzmir Merkez Güzergâh.”
Türk Dünyas İncelemeleri Dergisi.
Kş, 2011, ss. 155-179.
TELCİ, Cahit.
15-16. Yüzyllarda Ayasuluğ Kazas.
İzmir: Ege Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Tarih Anabilimdal, Doktora Tezi (Danşman: İsmail
Aka), 1999.
166 Numaral Muhasebe-i Vilâyet-i Anadolu Defteri (937/1530) Devlet Arşivleri Genel Müdürlüğü. Ankara: Osmanl Arşiv Daire Başkanlğ Yaynlar
(Haz. Ahmet Özklnç; Vd.) 1995.
1...,135,136,137,138,139,140,141,142,143,144 146,147,148,149,150,151,152,153,154,155,...268
Powered by FlippingBook