Kent & Seyyah: Evliya Çelebi'nin Gözüyle İzmir ve Çevresi - 3.Cilt - page 139

Evliya Çelebi’nin Günümüz İzmir İl Snrlar İçinde Kulandğ Güzergâh ve Seyahatnâme’de Buna Dair Sorunlar
129
Elde ettiğimiz bu bilgilere baklrsa, Çelebi’nin Bozdağ’dan
Cebel-i Erba‘în
’e giderken kullandğ yol, şimdilerde Bozdağ Kayak Tesisle-
ri’ne giden yol çizgisinde olup araç geçmesi için yaplan çalşmalar srasnda söz konusu yolda baz küçük değişiklikler olmuştur. Yolda
değişen ksmlar, özellikle yolun dönemeçli ksmlarnda hâlen görülebilmektedir. 7-8 km uzunluğundaki bu yol, Çelebi’nin vermiş olduğu
1 saatlik yolculuğa uygundur. Yukarda ifade ettiğimiz gibi Çelebi’nin
Cebel-i Erba‘în
’den sonra tekrar Bozdağ’a geldiği dikkate alndğnda,
seyyahmzn dönüşte yine ayn yoldan geçtiği anlaşlmaktadr.
Cebel-i Erba‘în
’den döndükten sonra Çelebi’nin gitmek istediği bir sonraki
menzil Gölcük’tür. Seyyahn bu aradaki yolculukla ilgili vermiş olduğu bilgi
“Andan atlara süvâr olup nîm sâ‘atde
Gölcük
nâm bir buhayre-i
âb- zülâl vardr.”
ifadesinden ibarettir. Bölgede yaptğmz araştrmalar sonucunda ulaştğmz kanaat, Çelebi’nin Üçler Tepesi üzerinden,
Tekkegediği’nden geçerek Gölcük’e ulaştğ yönündedir. Zira en kestirme yol bu tepe üzerinden olup 4-5 km uzunluğundadr. Bölgenin
ulaşma elverişli olmas sebebiyle mesafe, Çelebi’nin söylediği gibi yarm saatte gidilebilecek bir mesafedir.
Gölcük-Keles Güzergâh:
90
Bozdağ, Cebel-i Erba‘în ve Gölcük yay-
lalarnda tam bir hafta kalp gönlünce din-
lendikten sonra Çelebi’nin bir sonraki
menzili Keles, yani günümüzdeki adyla
Kiraz’dr:
“Ve bu yaylalarda kâmil bir hafta
zevk [u] safâ edüp murâd [u] merâmmz üzre
temâşâ edüp cümle ahibbâ ile vedâlaşup refîkle-
rimiz ile bu yayladan şarka yokuş aşağ nüzûl
ederek Birgi şehri sol cânibimizde kalup beş
sâ‘atde,
Evsâf- kazâ-i Keles
(IX. Kitap:
92).
Çelebi’nin Gölcük’ten ayrlrken istika-
metini şark, yani doğu olarak nitelendirmiş
olmas bizim için önemlidir. Zira bu bilgi
sayesinde Çelebi’nin Kiraz’a giderken kul-
landğ yolun, onun Birgi’den Bozdağ’a
90
Küçükavulcuk Köyü’nden Nurettin Demirkan (47)’a; Kaymakç Köyü’nden Mustafa Metin (82), İsmail Bayram (76), Cihangir Çiçek (60)’e; Hisar Köyü’nden
Murat Dalcoğlu (44) ve Cengiz Sezgin (43)’e……
Harita 8: Çelebi’nin Aydn’dan Balbnar Yaylas’na, Oradan Tire, Bayndr, Birgi, Bozdağ Yaylas, Keles (Kiraz)
ve Balyambolu (Beydağ)’ya giderken kullandğ güzergâh
1...,129,130,131,132,133,134,135,136,137,138 140,141,142,143,144,145,146,147,148,149,...268
Powered by FlippingBook