Kent & Seyyah: Evliya Çelebi'nin Gözüyle İzmir ve Çevresi - 3.Cilt - page 135

Evliya Çelebi’nin Günümüz İzmir İl Snrlar İçinde Kulandğ Güzergâh ve Seyahatnâme’de Buna Dair Sorunlar
125
Yine Çelebi’nin yaylada bulunduğunu söylediği Namazgâh’ da bu araştrmalarmz srasnda tespit ettik. Büyükkemerdere Köyü’ndeki
söz konusu yatrn aşağsnda, derenin iki yakasnda nispeten düzlük olan ve şimdilerde bahçe olarak kullanlan mevki, köylüler arasnda
Namazlaa (<
namazgâh
) olarak adlandrlmaktadr. Çelebi’nin yaylaya geldiği dönemde bilinen Namazgâh, zamanla halk arasnda
Namazlaa şekline dönüşmüş olmaldr.
Bu yayladan sonra Çelebi’nin gitmek istediği bir sonraki menzil Tire’dir. Fakat Seyahatnâme’nin ilgili bölümünden anladğmz kadary-
la bu yolculuk iki menzil arasnda yaplan sürekli bir yolculuk değildir. İçinde yol bilgisinin de geçtiği kaytlar şu şekildedir:
“Ve bu gülşen-
âbâd makâm- ferah-âbâdda kâmil bir hafta Sire şehrinin a‘yân [u] eşrâfyla ve şu‘arâ ve erbâb- ma‘ârifleriyle mu‘ârefeler edüp cân- cihân sohbetler ve
yârân- bâ-safâlar ile safâ çerâgâhnda gâh gâh zevk [u] safâ ve işretler edüp aşağ şehre nüzûl ederken yol üzerinde
Karye-i (---)
: İki yüz hâneli bâğçe ve
bâğl, ensesi dağl ve bir câmi‘ ve mescidli karyedir. Ve halk yaylak âdemi olmak ile tendürüst mahbûb âdemleri vardr. Andan yokuş aşağ şimâle bir
sâ‘atde...”
(IX. Kitap: 83)
.
Çelebi bu ifadelerle Tire’ye geldiğini anlatmaktadr.
İfadeden anlaşldğ gibi Çelebi,
Yaylağ- Balbnar
ile
Tire
arasn, gezerek ve baz yerlerde konaklayarak gitmiş; adn bir sebepten kay-
detmeyip boş braktğ köyden yokuş aşağ yaptğ bir saatlik yolculukla da Tire’ye ulaşmştr. Yolu üzerinde ismini kaydetmediği bu köy
kanaatimizce Cambazl Köyü’dür. Zira Büyükkemerdere Köyü’nden Tire’ye gitmek için en uygun yol burasdr. Yukar köylerde yaşayan
yaşllar da eskiden Tire’ye inmek için en çok kullanlan yolun bu yol olduğunu söylemişlerdir. Cambazl’nn bir mahallesi olan Güme
Mahallaesi ile Kaplan Köyü üzerinden Tire’ye inen başka yollar olsa da, Çelebi’nin köyün konumunu betimlerken kullandğ “
ensesi dağl”
ifadesi de Cambazl Köyü’nü işaret etmektedir. Zira Kaplan ve Cambazl köylerinin ensesinde uzanan Güme Dağ’nn zirvesi, Cambazl’ya
daha yakndr. Yine Çelebi’nin köyün insanlarndan bahsederken kullandğ “
Ve halk yaylak âdemi olmak ile tendürüst mahbûb âdemleri vardr”
ifadesi de aradğmz köyün Cambazl olma ihtimalini arttrmaktadr. Çünkü Cambazl’nn rakm 600 m civarnda iken Kaplan’n rakm
400 m civarndadr ki bu nedenle Cambazl “yayla” tanmlamasna daha layktr. Yine Çelebi’nin söz konusu köyden Tire’ye bir saatte
ulaştğn söylemesi ve Kervan Yolu’ndan Cambazl-Tire arasnn 5-6 km olup yolun dolambaçl olmas sebebiyle, mesafenin atla yaklaşk
bir saatte alnabilmesi de aradğmz köyün Cambazl olduğunu göstermektedir.
Bu durumda Çelebi’nin Yaylağ- Balbnar (yaylann merkezi Büyükkemerdere Köyü)’ndan Tire’ye kadar ulaşmak için kullandğ muh-
temel güzergâh şu şekilde olmaldr; Büyükkemerdere Köyü’nden çkan yol, kuzeybat istikametince uzanan ve günümüzde bahçe yolu
olarak kullanlan yolla tepeye ulaşr. Burada yol, köylülerin Krmezar (Şehirseyir Tepesi de denilmektedir) dedikleri mevki üzerinden (bu-
rada günümüzde kullanlan asfalt yolu geçerek), Kömürcügediği’nden dağn kuzey yamacna geçer. Bir müddet kuzeydoğu yönünde iler-
leyen yol, kuzeybat yönüne döner ve bu şekilde Cambazl Köyü’ne ulaşr. Köyün içinden geçen yol, Madaksuyu mevkisi (Değirmende-
re’nin kuş uçuşu 2-3 km. kadar doğusunda) üzerinden geçerek Ekinhisar Mahallesi (Dua Tepe) üzerinden Tire’ye girer.
84
84
Bu yol, sonradan yaplan asfalt yola rağmen ksa olmas sebebiyle, 20 yl öncesine kadar atla, katrla seyahat eden yolcularn kullandğ bir yoldur.
1...,125,126,127,128,129,130,131,132,133,134 136,137,138,139,140,141,142,143,144,145,...268
Powered by FlippingBook