Kent & Seyyah: Evliya Çelebi'nin Gözüyle İzmir ve Çevresi - 3.Cilt - page 119

Evliya Çelebi’nin Günümüz İzmir İl Snrlar İçinde Kulandğ Güzergâh ve Seyahatnâme’de Buna Dair Sorunlar
109
Çelebi, o devirde alt küçük kubbeden oluşan ve
çevreden çok sayda hastann geldiği bu lcalarda,
hizmetindekilerle birlikte havuzlarda dinlenmiş ve bir
saat daha batya yol aldktan sonra Çeşme’ye
ulaşmştr. Böylece Karaburun’dan (İmir Togan’dan)
Çeşme’ye toplamda 10 saatte gelmiştir. Çelebi’nin bu
bölgede kullanmş olduğu güzergâh ile bugünkü yol
ayn çizgiden geçmektedir.
Çeşme-Sakz Güzergâh:
47
Çelebi’nin
“Evsâf- kal‘a-i Hoşâbâd, ya‘nî kasaba-i
Çeşme”
diye takdim ettiği ve
“Sğla sancağ hükmünde
Cezâyir kaleminde yüz elli akçe kazâdr. Ve nâhiyesi krk
pâre kurâdr. Ve bu varoş cümle yüz elli toprak örtülü bâğl
ve bâğçeli evlerdir. Sakz paşas tarafndan voyvadalkdr.
Serdâr ve kethudâyeri yokdur, zîrâ ol kadar büyük kasaba
değildir.”
(IX. Kitap: 57)
diyerek tantmş olduğu kasaba
günümüzdeki Çeşme’dir.
Çelebi, başta kalesi olmak üzere, tarihini,
camilerini, limann, hurma ağaçlarn ve kekliğini
anlattğ Çeşme’deki ziyaretini tamamladktan sonra
atlaryla bir firkateyne binerek batya, 18 mil uzaklkta
bulunan Sakz adasna doğru yola çkar. Fakat gitmek
istediği limann ve şehrin adn yazmaz.
“Hamd-i Hudâ
selâmetle bu cezîrenin cânib-i şarknda Kiremitlik nâm bir
köşeye rûzgâr- felek bizi bir kenâra çkarup”
(IX. Kitap: 58)
ifadesinden Çelebi’nin bindiği firkateynin rüzgâr sebebiyle istenilen limana varama-
yp gitmek istedikleri yerin doğusunda bir yer olan Kiremitlik’e çkmak zorunda kaldklarn anlyoruz.
Çeşmedeki balkçlar arasnda yaptğmz araştrmalardan Kiyos (Chios)’un doğusunda bir kiremit ocağ ve bu ocağnn bulunduğu yer-
de ancak küçük teknelerin yanaşabileceği bir iskelenin bulunduğunu öğrendik ki, Çelebi’nin çktğ yer de buras olmaldr. Balkçlarn
verdikleri bilgilere göre burasnn ad günümüzde Punda (Burnu) olarak bilinmektedir. Çelebi’nin Sakz’dan çkarken varmak istediği ve
Çeşme’den 18 mil uzakta olduğunu söylediği yer ise günümüzde Kiyos olarak bilinen liman şehri olmaldr. Çünkü Çeşmeli balkçlar,
47
Güzergâhn bu bölümüyle ilgili olarak derleme esnasnda bilgilerinden yararlandğmz Kurtuluş Baştürk(43), Mustafa Taşkran(63) ve Mümin Ruhi
Korkmaz(60)’a çok teşekkür ederiz.
Harita 6: Çelebi’nin Urla’dan Karaburun’a, Karaburun’dan Çeşme’ye ve Sakz’dan Sğack’a gi-
derken kullandğ güzergâh
1...,109,110,111,112,113,114,115,116,117,118 120,121,122,123,124,125,126,127,128,129,...268
Powered by FlippingBook