Kent & Seyyah: Evliya Çelebi'nin Gözüyle İzmir ve Çevresi - 3.Cilt - page 111

Evliya Çelebi’nin Günümüz İzmir İl Snrlar İçinde Kulandğ Güzergâh ve Seyahatnâme’de Buna Dair Sorunlar
101
Urla / Url-Karaburun Güzergâh:
Çelebi’nin bu aradaki yolculuğa dair verdiği bil-
giler şu şekildedir:
“Ve İzmir'den Urla şehrine deryâdan garb tarafna
otuz mîldir. Lâkin İzmir körfezi ağznda Karaburun kazâ-
s sağ tarafda dağlar eteğince cenûba yedi mîl dahi bir
küçük körfezcik dahi vardr, ann nihâyetinde Urla iskele-
sidir. Ammâ Urla bir sâ‘at içeri dağlar içredir. Andan
Sancak kal‘asn temâşâ edüp atlarmza süvâr olup leb-i
deryâ ile düz kumsal yerler ile dörd sâ‘at cânib-i garba ve
bir sâ‘at kbleye bir kayal dere ve depeli
[Q 25b] yerde
Evsâf- kal‘a-i Urla”
(IX. Kitap: 53).
Çelebi’nin “
Ve İzmir'den Urla şehrine deryâdan
garb tarafna otuz mîldir”
ifadesiyle neyi kastettiğini
yukardaki bölümde açklamştk. Yine de Çelebi’nin burada kastettiği
“İzmir”
in artk İzmir’in merkezi olmayp Sancak Kalesi olduğunu,
“Urla şehrine”
diyerek ifade ettiği yerin de Urla’nn merkezi olmayp Urla İskelesi olduğunu, yine 30 mil olarak ifade edilen mesafenin de 4
saatlik bir yol mesafesi olup Çelebi’nin buradaki kastnn Sancak Kalesi ile Urla İskelesi aras olduğunu bir kez daha ifade etmiş olalm.
Yola gelince seyyahmzn“
leb-i deryâ ile düz kumsal yerler”
diyerek bahsettiği yolun baz izlerini halen görebilmek mümkündür. Ky
erozyonu nedeniyle yol büyük ölçüde aşnmş da olsa söz konusu yolla ilgili olduğunu düşündüğümüz birkaç köprüye ait kalntlar,
Güzelbahçe sahillerinde, deniz içinde görülebilmektedir.
Bu yol ile dört saat kumsaldan batya ilerledikten sonra bugün Urla İskelesi’nin bulunduğu yere geldiği anlaşlan Çelebi, bir saat de
güneye yol alarak Urla merkeze gelmiştir ki, buras günümüzde deniz kysnda kalan yolla hemen hemen ayn çizgiye denk düşmektedir.
Seyyahmz Urla ziyaretini tamamlayp buradaki dostlaryla vedalaşr ve yanna koruma amaçl yirmi Rum ve krk da yeniçeri askeri
alarak Karaburun’a gitmek üzere yola çkar.
Evliya Çelebi’nin bu yolculuk srasnda haramilerle yaşadklar çatşmay anlatrken ve olaylarn içinde geçen insanlarla konuşurken be-
lirttiği coğrafi adlandrmalar, Çelebi’nin Urla-Karaburun arasnda kullandğ yolu bulmada önemli veriler sunmaktadr.
Harita 5: Çelebi’nin Melemen’den Urla’ya giderken kullandğ güzergâh
1...,101,102,103,104,105,106,107,108,109,110 112,113,114,115,116,117,118,119,120,121,...268
Powered by FlippingBook