Kent & Seyyah: Evliya Çelebi'nin Gözüyle İzmir ve Çevresi - 3.Cilt - page 109

Evliya Çelebi’nin Günümüz İzmir İl Snrlar İçinde Kulandğ Güzergâh ve Seyahatnâme’de Buna Dair Sorunlar
99
Çelebi’nin İzmir merkezde ne kadar süreyle
kaldğ yönünde Seyahatnâmede bir kayt bu-
lunmadğ gibi, onun şehri ve şehrin görülmeye
değer yerlerini hangi srayla gezdiğine yönelik
bir bilgi de geçmemektedir. Çünkü Çelebi, gezip
gördüğü kale, cami, han, hamam, imaret, tekke,
türbe gibi yaplar geziş srasna göre değil, onlar
türlerine göre snflandrarak anlatmaktadr.
İzmir Merkez-Urla Güzergâh:
Evliya Çelebi, İzmir merkezden Sancak Kale-
si’ne gitmek için hareket ettiğini anlatrken yol
mesafesine ilişkin baz bilgiler vermiştir:
“Ve bu
şehrin cümle a‘yâniyle vedâlaşup berâber refîkler alup
leb-i deryâ ile 3 sâ‘at bâğ u bâğçeler içre gidüp ve bir
sâ‘at cenûba ve bir sâ‘at garba deryâ kenâryla giderek
beşinci sâ‘atde
Evsâf- kal‘a-i Sancakburnu”
(IX. Ki-
tap: 52)
ifadesi Çelebi’nin bu mesafeyi 5 saatte
aldğn göstermektedir.
Bu mesafe bilgisiyle ilgili kafalar karştran
başka ifadeler de bulunmaktadr. Bunlardan bi-
rincisi Çelebi’nin İzmir’in kazalarn sayarken
kullandğ
“cânib-i cenûbda yedi sâ‘at ba‘îd kazâ-i
Url”
(IX. Kitap: 48) ifadesi olup ikincisi Sancak
Kalesi’nden ayrlrken kaydettiği
“Ve İzmir'den
Urla şehrine deryâdan garb tarafna otuz mîldir. Lâkin
İzmir körfezi ağznda Karaburun kazâs sağ tarafda
dağlar eteğince cenûba yedi mîl dahi bir küçük körfez-
cik dahi vardr, ann nihâyetinde Urla iskelesidir.
Çelebi’nin Nif’ten İzmir merkezine gelinceye kadar kullandğ güzergâh
1...,99,100,101,102,103,104,105,106,107,108 110,111,112,113,114,115,116,117,118,119,...268
Powered by FlippingBook