Kent & Seyyah: Evliya Çelebi'nin Gözüyle İzmir ve Çevresi - 3.Cilt - page 108

98
Kent ve Seyyah: Evliya Çelebi’nin Gözüyle İzmir ve Çevresi-III
Geçit Kale hakknda belki de tek bilgi kaynağmz olan
Seyahatnâme’den ve sahada yaptğmz incelemeler sonucunda
edindiğimiz kanaat, kalenin günümüzde Soğukkuyu’daki
Çamlk (Tepesi)’ta bulunduğu yönündedir. Bu durumda
Çelebi’nin bahsettiği iskele de Naldöken’in alt taraflarnda bu-
lunan Alaybey limandr.
38
Seyyahmz İzmir yolu üzerindeki bu kaleye uğrayp kale-
nin dizdar ile ksa bir süre sohbet edip onun dertlerini
dinledikten sonra (muhtemelen burada konaklamakszn)
İzmir’e gitmek için yoluna devam etmiştir.
“İzmir Körfezi
kenârnca kayal dağl ve bâğl yerler ile iki sâ‘at dahi güzer ederek
cânib-i şarka gidüp, Mesîregâh- Halkal Bnar”
(IX. Kitap: 48)’a
gelmiştir.
Evliya Çelebi’nin sözünü ettiği
kayal dağl ve bâğl yerler
günümüzde Soğukkuyu ile Halkapnar arasnda kalan bölgedir. Burada bulunan
Naldöken, İzmir merkezi ile günümüzde Karşyaka olarak bilinen bölge (Eski zamanlarda Menemen topraklardr.) arasnda en önemli
geçittir. Adndan da anlaşlacağ gibi hayvanlarn çkmakta zorlandklar sarp ve taşlk bir yerdir. Çelebi’nin Geçit Kale’nin bulunduğunu
düşündüğümüz Çamlk’n hemen aşağsnda bulunan Naldöken isimli geçitten inerek İzmir’e yöneldiğini tahmin etmek zor değildir. Böl-
genin en yaşl insanlar da buradaki en eski yolun Naldöken’den geçerek Turan, oradan Bayrakl, Salhane üzerinden Çnarl’ya ulaştğn
söylemektedirler. Yol burada, birincisi Bornova’ya diğeri Alsancak yönüne olmak üzere ikiye ayrlmaktadr. Seyyahmz birinci yolu kulla-
narak kendi deyimiyle
Mesîregâh- Halkal Bnar
’a ulaşmş; buradan başlayarak da İzmir merkezini dolaşmştr.
Geçit Kale’den itibaren artk İzmir merkez snrlarna girmiş bulunan Çelebi’nin ilk durağ, günümüzde Halkapnar adyla bilen yerdir.
Buras o devirde içindeki tlsml balklaryla efsanelere konu olan güzel pnar, çimenlik alan, gölgeli, ferah havasyla İzmirlilerin mesire
alandr. Çelebi
Halkal Bnar
’a geldiği srada burada ziyafette bulunan İzmir’in ileri gelenleri, Çelebi’yi meclise buyur etmiş; seyyahmz bu
mecliste birçok eski dostuyla karşlaşmş; onlarla sohbet etmiş, Hüseyin Baykara faslna katlmş, eğlenip dinlenmiştir.
Güneş batarken dostlarnn onu misafir etmek için yaptklar tatl tartşmalardan sonra Çelebi, Foça ziyareti srasnda Foça Kalesi’nin tamirin-
de yardm ettiği Uzun Ahmed Ağa’nn evine misafir olur ve İzmir’i gezmeye başlar.
38
Geçit Kale ve Geçit Kale’nin kontrolünde bulunan körfez / iskele ile ilgili olarak daha geniş bilgi, bu kitaptaki diğer makalemizde bulunmaktadr. Bk.
Evliya
Çelebi Seyahatnâme’nin İzmir Bölümünde (Nif-İzmir Merkez Aras) Geçen Adbilimcil Söz Varlğnn Tasnif ve Değerlendirmesi.
1...,98,99,100,101,102,103,104,105,106,107 109,110,111,112,113,114,115,116,117,118,...268
Powered by FlippingBook