Kent & Seyyah: Evliya Çelebi'nin Gözüyle İzmir ve Çevresi - 3.Cilt - page 102

92
Kent ve Seyyah: Evliya Çelebi’nin Gözüyle İzmir ve Çevresi-III
Bağaras’nn batsnda bulunan ve hâlen kullanlmakta olan taş köprü, Kervan Yolu ve Pers
Mezarlğ’ndan bir görüntü.
arasndan Manisa yönüne
24
giderken, sağa ayrlan yol ovadan geçerek bir kolu Horozgediği, Kozbeyli istikametinde denize doğru,
25
diğer
yol ise boğazn tam karşsna Bozköy’ün hemen doğusundan Ilpnar’a ve buradan da Bağaras üzerinden Foça’ya ulaşmakta idi. Evliya
Çelebi’nin
“Ba‘dehu bu şehirden cânib-i kbleye kâh sengistân ve kâh rimâlistân ve kâhîce sahrâ içre mahûf u muhâtara yollar…”
26
diye ksaca anlatt-
ğ
Melemen Güzelhisar-Kara Foça
yolunun ksa olmas sebebiyle bu hat olduğunu tahmin ediyoruz.
Araplar Deresi Boğaz’ndan çkan bu yol, Bozköy, Ilpnar yaknlarnda hâlen kullanlmakta olan yol ile ayn hattan geçmekteydi.
Bağaras’na kadar durum böyledir. Bağaras’n geçince
söz konusu eski yol, bugünkü yolun sağna (yani kuzey
tarafna) geçmekteydi. Bugün Pers Mezar’nn yannda
bulunan ve hâlâ sağlam olan kemerli taş köprü bu yolun
bir parçasdr.
Söz konusu tarihî köprüden ve Pers Mezar’nn yann-
dan geçen yol, tekrar günümüzde kullanlan kara yolu
ile ayn çizgiye inerek Foça’ya doğru ilerler. Bu noktada
birazdan bahsedeceğimiz Eski Tuzla’ya giden yol kav-
şağ (bu yolun ad yöredeki yaşllar tarafndan
Askeriye
Yolu
olarak adlandrlmaktadr) bulunmaktadr. 500 m
kadar bugünkü yolla ayn hattan geçen eski yol, bura-
dan itibaren Foça’ya varncaya kadar (yaklaşk 4 km)
mevcut yolun güneyinden kvrlarak Foça’ya ulaşr.
5. Kara Foça-Melemen Güzergâh:
Çelebi’nin
“Kütâhiyye eyâleti hâkinde Cezâyir kaleminde kapudan paşa hükmünde paşa hâssdr.”
şeklinde
ksaca tanttğ
Kara Foça
(Bugün Eski Foça olarak bilinen ilçe merkezidir.)’da seyyahmzn en az iki gün kaldğ anlaşlmaktadr. Zira me-
24
Bu yol yöredeki insanlar arasnda İpek Yolu olarak bilinmektedir. Çanakkale, Balkesir istikametinden gelerek Bergama üzerinden Manisa’ya oradan da
Anadolu’nun içlerine giden bir yoldur. Buruncuk Köyü noktasnda Menemen yolunu sağda braktktan sonra Yank ve Dağa köylerinin 2 km kadar aşağsndan
Belen, Haykran, Hasanlar Köylerinin içinden Görence’nin 1 km kadar altndan geçerek Sülayman Köyü’ne (Bu köyün yaknlarnda Gediz Nehri üzerinde eski
yolun geçtiği taş köprü kemer kalnts, halk arasnda Köprüyk adyla bilinmektedir.), oradan Göktepe Köyüne ve takiben Avclar, Bağclar köyü üzerinden
Manisa’ya ulaşr. Bu yolun bir ara bağlants olarak da yine Göktepe’den Menemen’e yol vardr. Bu ara yolun taş döşeme kalntlar hâlâ mevcut olup Göktepe
köylüleri tarafndan bilinmektedir.
25
Bu Horozgediği, Kozbeyli istikametinde ayrlan yol da esasen önemli bir yol olup taş döşeme bir yol idi. Kozbeyli üzerinden Bağaras’na ordan da Foça’ya
ulaşabilen bu yol, boğazdan çkp Foça’ya gitmek isteyen bir insan için Bozköy, Ilca üzerinden geçen yola göre çok daha uzundur. Horozgediği, Kozbeyli gibi
yerlere uğramay düşünmeyen bir yolcunun bu yolu kullanmas için bir sebep yoktur.
26
Evliya Çelebi’nin cânib-i kble (yani güneydoğu) olarak verdiği yol güzergâh aslnda güneybatya denk düşmektedir.
1...,92,93,94,95,96,97,98,99,100,101 103,104,105,106,107,108,109,110,111,112,...268
Powered by FlippingBook