Kent & Seyyah: Evliya Çelebi'nin Gözüyle İzmir ve Çevresi - 3.Cilt - page 100

90
Kent ve Seyyah: Evliya Çelebi’nin Gözüyle İzmir ve Çevresi-III
Aşağşakran ile (Ören) Şakran arasndaki vadiden geçerek
güneybatya doğru (günümüzde Yeni Şakran’n bulunduğu yere
doğru) yönelen yol, Aşağşakran ve Bahçedere yol kavşağnn
bulunduğu noktann güneyindeki tepenin doğu tarafnda yolun
ovaya indiği noktada, Kunduz Çay’n geçer. Yolun ovaya indiği
noktadan
köprüye
varncaya
kadarki
ksmlar
hâlen
görülebilmektedir. Bu ksmlar zemin seviyesinden 60-70 cm kadar
yükseltilmiş olup genişliği 1,5 m kadardr. Yolun kş ve bahar
aylarndaki su taşknlar ve yağştan etkilenmemesi için bu şekilde
yükseltildiği anlaşlmaktadr.
Kunduz Çay üzerindeki kemerli taş köprü de sazlklar içinde
hâlen görülebilmekte olup üst ksm çökmüş olmakla birlikte büyük
bölümü hâlen ayaktadr. Kunduz Çay’n geçen yol Bozgöl’ün altn-
dan Çaltdere’ye doğru yol alrd. Çaltdere’ye gelmezden hemen
önce günümüzde kullanlan yolun çok az altna inen yol Çaltdere’den itibaren yeniden bugünkü yolun yukarsna (doğusuna) atlayarak
Aliağa Organize Sanayi Bölgesinin altndan halk arasnda Demirtepe olarak bilinen noktadan yani Güzelhisar Çay (halk arasndaki ad
Deliçay) ve Kocaçay’n (Güzelhisar Baraj’nn üstünde kurulduğu çay) birleştiği noktann hemen batsndan Güzelhisar Çay’n geçmektey-
di. Günümüzde bu çay üzerinde bulunan ve artk yalnz ayaklar kalmş kemerli taş köprü bu yolun izlerini taşmaktadr.
Günümüzde kullanlan otoyoldan 4 km içerde bulunan söz konusu bu köprü, yollarn birleştiği bir noktadadr. Batdan denizle, doğu-
dan dağlarla skşmş bölgede akan nehri, kuzeyden güneye ve güneyden kuzeye geçebilmek için başka bir yol yoktur. Köprünün bulun-
duğu noktann 500 m kadar güneybatsnda halk arasnda Gaaveyk olarak bilinen nokta, büyük bir ihtimalle yolcularn akarsuyu geç-
meden (güneyden gelip kuzeye giden yolcular için) ve geçtikten sonra (kuzeyden gelen yolcular için) mola verdikleri önemli bir noktadr.
18
Burada yol, biri deniz yönüne,
19
diğeri de dağ yönüne (Güzelhisar’a doğru) olmak üzere iki ana hatta ayrlmaktadr. Güzelhisar’a giden
yol, denize giden yolu sağnda braktktan sonra ovay geçerek Güzelhisar’n 2-2,5 km aşağsndan Samurlu’nun ise yukarsndan
Güzelhisar’a ulaşmaktayd. Yolun bu ksmlarna ait döşeme kalntlar hâlen mevcuttur.
18
Buras günümüzde bir yerleşim birimi olmayp eski kuyularn, eski yaplarn olduğu terk edilmiş bir yerdir. 1828’de İzmir’den Bergama’ya seyahat eden İngiliz
Seyyah Charles Mc Farlane’nin yolculuğunda kervann durak yeri olarak bahsettiği ve buradaki gözlemlerini anlattğ Kahve (Seyyah’n bu seyahati ve Kahve ile
ilgili gözlemler için bk. Bk. Ersin Doğer.
Menemen Tarihi
. İzmir: Sergi Yaynevi, 1998, s. 92. Yukarda sözünü ettiğimiz ve halk arasnda Gaaveyk olarak bilinen
mntka buras olmaldr.
19
Bu yol Güzelhisar’n 2-2,5 km aşağsndan Samurlu’nun ise yukarsndan geçiyordu. Bu yoldan döşeme kalntlar hâlen mevcuttur.
Kervan Yolu’nun Kunduz Çay’n geçmeden önce Güzelhisar Ovas’ndaki bu-
günkü görünümünden bir kesit. Genişliği yaklaşk 1,5 m olan Kervan Yolu’nun
zeminden yüksekliği 60-70 cm kadardr.
1...,90,91,92,93,94,95,96,97,98,99 101,102,103,104,105,106,107,108,109,110,...268
Powered by FlippingBook