Kent & Seyyah: Evliya Çelebi'nin Gözüyle İzmir ve Çevresi - 2.Cilt - page 7

E
vliya Çelebi’nin muazzam eseri “Seyahatnâme” önemli bir tarihî kaynak olmasının yanında, Türk kültürünün somut ve
somut olmayan kültürel mirası hakkında bilgi veren en değerli kaynaklardan biridir. Evliya Çelebi, “Seyahatnâmesi”nde
pek çok kültür merkezine yer vermiştir. Bunlardan biri de İzmir ili ve çevresidir. Evliya Çelebi, İzmir ziyareti sırasında;
mekânlar, tarihi, coğrafî özellikler, iklim ve bitki örtüsünden bahsetmenin yanında gezdiği yerlerde yaşayan insanların gelenek
ve göreneklerinden giysilerine; yaşadıkları iç mekanların özelliklerinden yemeklerine kadar somut ve somut olmayan kültürel
miras hakkında bilgi vermiştir.
Seyahatnâme’nin, somut ve somut olmayan kültürel mirası içeren yapısı, farklı alanlardan uzmanlar tarafından, disiplin-
lerarası bir ekip çalışmasıyla incelemeyi gerektirmiştir. Bu bakış açısıyla yürütülen “Kent ve Seyyah: Evliya Çelebi’nin Gözüyle
İzmir ve Çevresi” adlı proje, Evliya Çelebi’nin dünyasına İzmir penceresinden bakmak ve Seyahatnâme’nin İzmir kısmında yer
alan unsurları disiplinlerarası bir yaklaşımla incelemek amacıyla bir araya gelmiş; Halk Bilimi, Tarih, Coğrafya, Dil Bilimi,
Sanat Tarihi ve İletişim alanlarından araştırmacıların ortak çalışmasıdır.
Bir üniversitede farklı alanlarda elde edilen deneyim ve bilgi birikiminin paylaşılması son derece önemlidir. Bu anlayışla
gerçekleştirdiğimiz “Kent ve Seyyah: Evliya Çelebi’nin Gözüyle İzmir ve Çevresi Projesi”nin öncelikli amacı, Evliya Çelebi’nin
eseri ve onun anlattığı “Şehri İzmir”i yeni bir bakış açısıyla tanıtmaktır. Projenin bir diğer amacı ise, İzmir ve çevresinin
Seyahatnâme’de yer alan doğal kültür varlıkları ve kent imgelerinin tespit edilmesi ve bunların kentin markalaşmasını
desteklemek için kullanılmasını sağlamaktır.
Projede; Evliya Çelebi Seyahatnâmesi’nin orijinal metinlerine ulaşılmış, Seyahatnâme’nin İzmir kısmı “Pertev Paşa Nüshası”
diğer nüshalarla karşılaştırılarak okunmuş, günümüz okuyucusunun metni rahatlıkla anlayabilmesi için açıklamalarla
Osmanlı Türkçesinden Türkiye Türkçesine de aktarılmıştır. Konuyla ilgili kaynak tarama çalışmasının ardından, Seyahatnâme
metni incelenmiş ve Evliya Çelebi’nin İzmir güzergâhında bulunan şehir merkezi ve 11 ilçede alan araştırması yapılmıştır.
Alan araştırmasında elde edilen sözlü ve görsel kültür unsurları elektronik ortama aktarılarak bir arşiv oluşturulmuştur.
Alan araştırmasında; belediyeler, sivil toplum kuruluşları ve çeşitli turizm şirketleriyle temasa geçilerek, Evliya Çelebi
Seyahatnâmesi’nden hareketle, İzmir’in kültürel değerlerinin markalaşması ve kentin çeşitli değerleriyle turistik cazibe haline
getirilmesi için önerilerde bulunulmuştur.
Önsöz
1,2,3,4,5,6 8,9,10,11,12,13,14,15,16,17,...80
Powered by FlippingBook