Kent & Seyyah: Evliya Çelebi'nin Gözüyle İzmir ve Çevresi - 1.Cilt - page 98

84
Kent ve Seyyah: Evliya Çelebi’nin Gözüyle İzmir ve Çevresi-I
[P 35a-2] evãÀf- cÀmiè-i èibret-nümÀ maèbedgÀh- raènÀ-y
óaøret-i sulùÀn èisÀ
433
bir cÀmiè-i èaôîm ve maèbedgÀh- úadîm-i vÀcibü’t-taèôîm bir naôargÀhdr kim rubè-
meskÿnda miåli meger şÀm- şerîfde cÀmiè-i ümeyye ola hemÀn ùarz hendesesiyledir kÀrgîr úubbe degildir bÿ daòi servi levóalar üzre úurşÿm örtülü óÀrpÿşte süùÿódur ve cemîèi
kirişleri daòi cümle serÀmed servi aàÀçlardr ammÀ cirmi Àyaãofya úadar büyükdür ve lÀkin ensizdir ve bÿ cÀmièin óaremi daói cÀmièdendir ol óesÀb üzre Àyaãofya úadar vÀrdr
ve eyle muãannaè cÀmièdir kim cÀnib-i erbaèasnñ der-i dîvÀrlar serÀpÀ beyÀz mermer-i òÀm úapldr ve úblesi üstünde iki kÀrgîr binÀ úubbe-i Àlîsi hemÀn cÀmiè-i ümeyye
miórÀbnñ úubbesi gibi bÿ úubbe daòi evc-i ÀsumÀna ser çekmişdir ve bÿ úubbeleriñ içi ãÀfî Àltÿn lÿceli lÀcüverd ile münaúúaş kÀşî-i çînîdir ve bÿ kÀrgîr úubbeleriñ iki cÀnibleri
óÀrpÿşte ùavÀndr ve bu cÀmièiñ ùÿlu kÀmil iki yüz elli ÀyÀúdr ve èarø úble úapÿsundan miórÀba vÀrnca yüz seksen ÀyÀúdr ve ùaşra óaremi daòi bÿ cirmdedir ve cÀmiè içinde
dörd èaded nîlgÿn mÀvî
434
sütÿnlar vÀr kim edîm-i arøda miåilleri yoúdur zîrÀ beyÀø mermer ve úrmz ãommÀúî ve zenbÿrî sütÿnlar görülmüşdür ÀmmÀ mÀvî èamÿd
435
görülmemişdir ve bÿ sütÿnlarñ úadd [ü] úÀmeti
436
úrúar mièmÀr Àrşn Àlîdir ve üç
437
Àdem ÀncÀú dirÀàÿş ider cüssedÀr sütÿnlardr ve bÿ cÀmièiñ cümle yedi bÀb- kebîri vÀr bÿ
bÀblar daòi cÀmiè-i ümeyye gibidir ve òudÀ óaúúyçün miórÀb- muãannaènñ evãÀf beyÀnnda lisÀnlar
lÀldir
438
zîrÀ üstÀd- mermer-bür eyle ferhÀdî tîşeler ÿrmuş kim zer ü
zîver ile naúş- bÿúalemÿn hind ãadefkÀrîsi gibi èbret-nümÿn miórÀbdr ve minberi gerçi ceviz óaşebe ve
439
levóasndandr ÀmmÀ faòrî oymÀs gibi òÿrde sihr-i iècÀz rÿmî ve
islimî
440
ve gÿnÀ-gÿn naúş- çîn ile naúş olmuş
441
bir minberdir
433
Bu başlk, Yldz nüshasnda “
evãÀf- cÀmiè-i èibret-nümÀ maèbedgÀh- raènÀ binÀ-y óaøret-i sulùÀn èisÀ
”, Hac Beşir Ağa nüshasnda ise “
evãÀf- cÀmiè-i èibret-nümÀ binÀ-y
sulùÀn èisÀ
” şeklinde yer almştr.
434
Hac Beşir Ağa nüshasnda bu ksm yoktur.
435
Hac Beşir Ağa nüshasnda, hiç görülmemişdir.
436
Hac Beşir Ağa nüshasnda bu ksm yoktur.
437
Yldz, “üçer.”
438
Hac Beşir Ağa nüshasnda, kÀãrdr.
439
Yldz nüshasnda “ve” ibaresi yoktur.
440
Hac Beşir Ağa nüshasnda bu ksm yoktur.
441
Yldz, “olunmuş.”
1...,88,89,90,91,92,93,94,95,96,97 99,100,101,102,103,104,105,106,107,108,...180
Powered by FlippingBook