Kent & Seyyah: Evliya Çelebi'nin Gözüyle İzmir ve Çevresi - 1.Cilt - page 96

82
Kent ve Seyyah: Evliya Çelebi’nin Gözüyle İzmir ve Çevresi-I
[P 35a-1] úapÿlar vÀrdr andan yokÿşdur ve úalèa içinde yigirmi ùoprÀk örtülü óÀneleri ve bir mescidi vÀr ve cümle ãoúÀúlar yÀlçn úayÀ úÀldrmdr ve bÿ úalèadan ùaşra úble
ùarafna bir úÀt úalèa daòi vÀr içinde èimÀretden bir şeyé yoúdur serÀpÀ vîrÀndr ve
è
ibret-nümÀ
414
òarÀb binÀlar vÀrdr ve úalèa úapÿs úbleye nÀôr bir ùarz- Àcîb ü àarîb
muãannaè bina bab- èÀtîúdir kim kemerleri üzre naúş- bihzÀd-miåÀl bir gÿne óayÀl-pesend taãvîrler vÀr kim çeşm-i èibret hîrelenüp Àdem vÀlih dem-beste vü óayrÀn olur ve bu
temÀåîl-i èacîbeniñ miåli meger Àtina úalèasnda ola ve bu úapÿdan ùaşra Àşaà
415
vÀroşda olÀn èibret-nümÀ binÀlar vÀr kim diller ile taèbîr olunmaz hemÀn zamÀn- úadîmde ne
miúdÀr bender şehir idigi şundan maèlÿm ola
416
óÀlÀ ÀåÀr- binÀlardan ôÀhir ve bÀhir olan üç yüz óammÀm ve yedi bezzÀzistÀn ve yedi yüz kÀrgîr binÀ
417
òÀn ve
yigirmi biñ
dükkÀn ve üç biñ mesÀcid ve sekiz yüz cevÀmiè
418
ve iki yüz medÀris ve yetmiş èimÀret-i iùéÀm ve üç biñ çeşme-i Àb- revÀn ve biñ beş yüz mekteb-i ãbyÀn ve niçe yüz biñ
sarÀy- èÀlî-i aèyÀn ve niçe yüz biñ büyÿt- bî-pÀyÀn ÀåÀrlar nümÀyÀndr ve şehriñ şarúnda evc-i ÀsumÀna ser çekmiş úavs-i úuzaódan nişÀn verir ùÀú- revÀú ser-bülend sÿ
kemerleri vÀr kim óÀlÀ bir pÀdişÀh bir ùÀún binÀ etmege úÀdir degildir
419
bÿ gÿne binÀ-y èaôîmler
420
vÀr kim göreniñ èaúl perîşÀn olÿr ve bÿ binÀlarñ cümlesi beyÀø mermerler
ile mebnîdir ve óarÀbistÀn içre niçe biñ ÀyÀãofya èamÿdlar
421
gibi mermer ve ãommÀúî ve zenbÿrî sütÿnlar vÀr kim zîr ü zeber olÿp yaùr ve niçe biñ ùÀú- kisrÀ-miåÀl kemerler
ve óavø u şÀzrevÀnlar òarÀb olmadadr hattÀ [i]slÀmbulda süleymÀniyye ve yeni cÀmiè içinde olÀn ibret-nümÀ èamÿdlar ve zî-úymet ÀócÀr- àarîbeler cümle bÿ şehirden
gitmişdir ve bÿ şehriñ sebeb-i òarÀb oldÿr kim müverriòÀn- èÀlem taórîri üzre öyle terúîm olunmuşdur kim sene (---) tÀrîòinde mãrda bir èaôîm úaóù u àalÀ olÿp Àdem Àdemi
tenÀvül etmesi mertebesine vÀrrlar Àòirü’l-emr bir gemi ile niçe yüz biñ Àdemleri bÿ ÀyÀãÿlÿú óÀkimine gönderüp mÀllar ile àlÀl ùaleb iderler bÿ şehir òalú daòi bir dÀne-i
òardal vermeyüp gelen Àdemleri redd iderler ol Àdemler daòi şehriñiz òarÀb olÿp nÀn ü nemeke muótÀc olasz deyÿ bedduèÀ idüp òÀ’ib ü òÀsir mãra vÀrÿp úããa-i ser-encÀm
óÀkim-i mãra óikÀyet ider deróÀl iki kerre yüz biñ Àdem bir yere cemè olÿp bÀş Àçÿp ÀyÀãÿlÿú òarÀbyçün ve òalú muèammer olmÀmasyçün bedduèÀ idüp óÀlÀ dîvÀnóÀne-i
mãrda yedi şehrin òarÀb olmÀsyçün her ãabÀó enèÀm- şerîf tilÀvet olunÿr biri daòi bÿ ÀyÀãÿlÿúdur ki óÀlÀ sebeb-i inhidÀm böyle bir şehr-i èaôîm
422
bed[duèÀ] olmuşdur
óaúîúatü’l-óÀl ÀyÀãÿlÿú úavmi müflis mendebÿr ve àlÀl
423
anbÀrlarnda bÿr olÿr
424
ve ùÿzlar ãÿlayÿp
425
erir ve cîèÀn- cuàaymÀn faúr [u] fÀúda insÀnlar vÀrdr ÀmmÀ yine bÿ
şehir içre Àsÿde olÀn kenÀr- evliyÀullÀhñ
426
rÿóÀniyyetleri sebebiyle aşaà vÀroşda yüz miúdÀr ùoprÀú örtülü evleri ve yigirmi èaded dükkÀn ve bir mescidi ve bir kesîf küçük
óammÀm ve bir òÀn vÀr ve çÀrşÿ meydÀn ortÀsnda bir èaôîm çnÀr- müntehÀ sÀyesinde bir Àb- óayÀt úuyÿsu vÀr temmÿzda bÿz pÀresidir ve
427
cÀ-be-cÀ òÀnelerinde
bÀàçecikleri vÀrdr ÀmmÀ çÀrşÿdan ÀlÀrúa úalèa Àltna úarîb eski şehirde
428
bÀúî úÀlmş
414
Hac Beşir Ağa nüshasnda bu ksm yoktur.
415
Hac Beşir Ağa nüshasnda bu ksm yoktur.
416
Yldz, “ola kim.”
417
Hac Beşir Ağa nüshasnda bu ksm yoktur.
418
Yldz nüshasnda “yigirmi biñ mesÀcid ve sekiz yüz cevÀmiè” şeklinde verilmiştir.
419
Hac Beşir Ağa nüshasnda, “takatlar olmasa.”
420
Yldz, “èaôîmleri.”
421
Hac Beşir Ağa nüshasnda, “miãÀl.”
422
Yldz, “şehr-i èaôîmiñ.”
423
Yldz, “àlÀllar.”
424
Hac Beşir Ağa nüshasnda,”bozulur.”
425
Yldz, “ãÿ olÿp.”
426
Yldz nüshasnda “kibÀr- evliyÀullÀhñ”, Hac Beşir Ağa nüshasnda ise “Àsÿde kenÀr evliyÀullÀhñ”şeklinde belirtilmiştir.
427
Yldz nüshasnda burada “bir” kelimesine yer verilmiştir.
428
Yldz, “şehirden.”
1...,86,87,88,89,90,91,92,93,94,95 97,98,99,100,101,102,103,104,105,106,...180
Powered by FlippingBook