Kent & Seyyah: Evliya Çelebi'nin Gözüyle İzmir ve Çevresi - 1.Cilt - page 95

Transkripsiyonlu, Sadeleştirilmiş ve Orijinal Metin
81
[P 34b-2] kesin hükmü üzere, büyük gaza edip, bu şehitlerinizin yannda hepsini katl edip, ganimet mallarn aramzda paylaşalm, can ve gönül çkmasn. Yoksa bunlarn her
biri bir bahane ile hâkimin elinden kurtulup, yine yol kesici olup, mahşer günü siz sorumlu olursunuz” diye bu öğüdü kulaklarna işleyip hepimiz Kelam- İzzet’e yemin ettik ki,
“Bu srlar bu dere içinde kala!” diye, din-iman üzerine yemin edip, her biri birer harami alp ve şehitlerin akrabalar da birerin alp, bizim yoldaşlarmz sekizini alp tüccarlarn
şehitleri kanlar üzere cümlesini çökertip bir anda kellelerin bedenlerinden ayrp, traşsz başlar çevgan topu
412
gibi yuvarlayp, uğursuz vücutlarn zaman yaprağndan seyf-i
müczem
413
ile toprak edip, Alman Boğaz emniyette olup, bütün silah teçhizatn kalenderce bağşlayp, tüccarlar sadece dört aded at alp, diğer mal varlklarna el koymayp
hepsini bizim yoldaşlarmz ve kölelerimiz ile tüccar hizmetçileri eşit olarak paylaştlar. Bütün hayvanlar yükleyip, savaş meydanndan yine güney yönüne amansz taşlk Al-
man Boğaz içinde yola koyulduk, fakat Allah bilir, bu boğazda canmz boğazmzdan çkayazd. Bu Alman Boğaz değildir, amansz Alman Boğaz’dr. Öyle taşlktr ki; at,
katr ve yaya adam ayak basacak yer bulamaz. Yetmiş seksen yerde dar dereler ve kasvetli taşlk boğazlar vardr ki, bir adamn taş ile bin adam geçirtmemeye gücü yeter. Al-
lah’a şükür sağ salim bu boğazdan sekiz saatte çkp, Dalyan Ovas denilen yerde bütün hayvanlarmzn yükünü ykp, atlarmz otlatp, yiyecek ve içecek hazrda ne varsa
yiyip, oradan Alman Boğaz’nn Ayasuluk yolu üzerinde bulunan gölün ayağnn denize karştğ yerde devlete ait balk dalyanlarn geçip Ayasuluk Ovas’nda doğu istikame-
tinde Menderes Nehri kenarndan üç saat yürüdükten sonra, nehri yedi gözlü taş köprüden geçip güney yönüne bir saat, tarlalar ve toprağ güzel bir zeminde ilerledik,
CEMŞÎD’İN TAHTI KADÎM AYASULUK KALESİ’NİN ÖZELLİKLERİ:
Cemşîd dünya padişah iken kendi zamannda yaplmş olan bu kalede yerleşmişti. Daha sonra onun neslinden Aya Suyla adnda bir Rum kral elinde iken sene (---) tarihinde
Aydn Bey oğlu İsa tarafndan fethedildi. Sonradan Osmanl hanedanndan Yldrm [Bâyezid] Han zamannda Timurtaş Paşa vastasyla Osmanl topraklarna katld. Sğla
sancağ snrlar içinde, (---) yönetimidir. Yüz elli akçe değerinde bir kazadr. Kethüdayeri ve serdar ve dizdar ve krk adet kale muhafz vardr. Ayan yoktur, fakirleri çoktur.
Kalesi büyük bir ovada, sivri bir mavi kaya üzerinde, badem şeklinde, yükseltisi olmayan, heybetli, çok sağlam taştan hisarl ve dayankl, sağlam duvarl bir kaledir. Çevresi bin
üç yüz admdr. Yalçn kaya üzerinde yaplmş olmas dolaysyla, dört tarafnda hendek bulunmayan kale, toplam krk sağlam kuleden ibarettir. Güneye bakan iki kat demir
412
Karşlkl dört ile on kişilik takm halinde oynanan çevgan oyununda, taraflar at srtnda bulunur ve ellerinde değnekler ile topu hedefe sürerler. Belli bir zaman dilimi içinde topu
hedefe ulaştran takm, oyunun galibi saylr.
413
Klçla kesip atmak.
1...,85,86,87,88,89,90,91,92,93,94 96,97,98,99,100,101,102,103,104,105,...180
Powered by FlippingBook