Kent & Seyyah: Evliya Çelebi'nin Gözüyle İzmir ve Çevresi - 1.Cilt - page 93

Transkripsiyonlu, Sadeleştirilmiş ve Orijinal Metin
79
[P 34b-1] kovaladlar” diye cevap verdiler. Meğerse bunlar Kuşadas’na giden elli adet zengin tüccar imiş. Krk adet harami bunlar takip edip, Alman Boğaz’nda basmşlar.
Allah bunlara frsat verip, biz de imdada yetişip, Allah’a şükür yüz aklğ ile sonuçland. Gördüğümüz manzara: Dağlara giden hizmetçilerden yedisi dahi at ve teçhizatyla
ayrlk bağna düşüp, üç kelle ve bir şehit edilmiş yiğitler ile geldiler. Bunlarn kimi; “Vay biraderim!” kimi; “Vay efendim!” diyerek sevince hüzne gark oldular. Zîra bu savaş
meydannda on bir adamlar şehadet şerbeti balyla ahiret sarhoşu olduklar için tüccarlardan bazlar kederli ve morali bozulmuştu. Bunlar teselli ederek; “Buna çare, derhal bu
amansz Alman Boğaz’ndan hareket edelim” deyip, cümle şehitler ve bizimle savaşrken tüccarlardan şehit olan dört kişi ile toplam on alt şehidi srasyla çimenlik bir tepe
üzerine defnedip, ruhlar için birer Fâtiha okuduk. Velhasl büyük kavga etmişler. Gerçekten yiğit ve ahlakl adamlarmş. Daha sonra ele geçirdiğimiz yirmi sekiz haramiyi mu-
habbet meydanna getirip, kendilerine sorduğumuzda, “Vallahi zulümden köylerimizde oturmaya mecalimiz kalmayp, gönül yaramzdan varalm Alman’da doyum olalm diye-
rek gelip savaşp, işte kendimiz bu şekilde doyum olduk. Emir Allah’ndr, koç yiğit kurban için doğar. Alna yazlan bozulmaz, elbette olacak olur” diye cevap verdiklerinde,
hepimiz bir araya gelip müzakere ettik. Her biri bir türlü uçuk kaçk olmayacak isteklerde bulundular. Ben cevap verdim; “Eğer bu haramileri bağlayarak hakime götürürsek her
biri ‘kemerimde bu kadar mücevherim bu kadar silah cephanem ve küheylan atlarm vard” derler ve “bize işkence edip, dağlarda gömülü mallarmz söyleterek çkarp aldlar”
derler. Büyük Hac sevab ister misiniz? Âyet:
“Feúuùèa dÀbirü’l-úavmi’l-leõîne ôalemÿ el-óamdulillÀhi rabbü’l-èÀlemîn.”
388
388
Kur’ân, En’am, 45: “Böylece hakszlk yapan milletin arkas kesildi. Âlemlerin Rabbi Allah’a hamdolsun.”
1...,83,84,85,86,87,88,89,90,91,92 94,95,96,97,98,99,100,101,102,103,...180
Powered by FlippingBook